Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI I PROJEKTY PRAWA LOKALNEGO
 URZĄD MIASTA I GMINY
  · Dane tele-adresowe
  · Godziny urzędowania
  · Ogłoszenia o naborze
  · Obwieszczenia
  · Archiwa i zbiory
  · Rejestry i ewidencje
  · Obwieszczenia i konkursy 2005-2009
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · Komisja ZFŚS
  · · Informacja
  · · Projekty
  · Ochrona danych osobowych
  · · Klauzule informacyjne
  · · Inspektor Ochrony Danych
 NASZE MIASTO I GMINA
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · · Informatory Samorządowe
  · · Inne dane
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Programy i strategie
  · · Plan Rozwoju Lokalnego
  · · Strategia rozwoju
  · · · 2008-2020
  · · · 2000
  · · Programy
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · · 2005
  · · · 2004
  · · · 2003
  · Organizacje Pozarządowe
  · · KGW
  · · LUKS 'Feniks'
  · · MGLKS 'Tarpan'
  · · OSP
  · · Klub Seniora
  · · PZHGP
  · · IZYDA
  · · 'KMK KOS'
  · · SNRRWD
  · · PRAWDZIC
  · · TPPW 1918/1919
  · · TRZM
  · · WTZ
  · · ZHP
  · · ZKRP i BWP
  · · ZNP
  · · PZW
  · · Chór Cecylia
  · · Spółdzielnia Socjalna 'Wspólnota'
  · · Sprawozdania
  · · Konkursy
  · WYBORY i REFERENDA
  · · Wybory Prezydenta RP w 2020 r.
  · · · Wybory zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
  · · · Wybory zarządzone na dzień 10.05.2020 r.
  · · Archiwum wyborów
  · · · Wybory samorządowe
  · · · · Wybory samorządowe w 2018 r.
  · · · · Wybory Samorządowe - 2014
  · · · · Samorządowe - 2010
  · · · · · Dokumenty TKW
  · · · · · Inne dokumenty
  · · · · Wybory samorządowe - 2006
  · · · · Wybory uzupełniające do RM
  · · · · · Wybory uzupełniające do RM - 2012
  · · · · · Wybory uzupełniające do RM - 2007
  · · · · Wybory przedterminowe Burmistrza
  · · · · · Wybory przedterminowe Burmistrza - 2012
  · · · Wybory Prezydenta RP
  · · · · Wybory Prezydenta RP - 2015
  · · · · Prezydent RP - 2010
  · · · Wybory do Sejmu i Senatu RP
  · · · · Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.
  · · · · Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015
  · · · · Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2011
  · · · · Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2007
  · · · · Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2005
  · · · Referendum ogólnokrajowe - 2015
  · · · Wybory do Parlamentu UE
  · · · · Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019
  · · · · Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
  · · · · Wybory do Parlamentu UE - 2009
  · Wybory do Izb Rolniczych
  · Wybory Ławników
  · · 2019
  · · 2015
  · Nagrody i Wyróżnienia Burmistrza
  · · Medal Honorowy 'Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Mrocza'
  · · Nagroda Honorowa - Statuetka Króla Władysława Jagiełły
  · · Nagrody Sportowe
  · · · 2020
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · Wyróżnienia Burmistrza MiG Mrocza
  · · · 2020
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · Zmiana nazw ulic
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Burmistrz
  · · Dane kontaktowe
  · · Zadania i uprawnienia
  · Rada Miejska
  · · Kadencja 2018-2023
  · · · Skład Rady Miejskiej
  · · · Komisje
  · · Kadencja 2014-2019
  · · · Skład Rady Miejskiej
  · · · Komisje
  · · Kadencja 2010-2014
  · · · Skład Rady
  · · · Komisje
  · · Kadencja 2006-2010
  · · · Skład Rady
  · · · Komisje
  · · · Wnioski i opinie komisji
  · · · Wnioski Radnych
  · · Kadencja 2002-2006
  · · · Skład Rady
  · · · Komisje
  · · · Wnioski i opinie komisji
  · · · Wnioski radnych
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Regulamin Rady Miejskiej
  · · Nagrania z sesji
  · · Interpelacje i zapytania Radnych
  · · Postulaty
  · Urząd Miasta i Gminy
  · · Regulamin Organizacyjny
  · · Schemat i Struktura organizacyjna
  · · Regulamin naboru
  · · Kompetencje referatów
  · · · Referat Organizacyjny
  · · · · Zameldowanie na pobyt stały
  · · · · Zameldowanie na pobyt czasowy-ponad 3 m-ce
  · · · · Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
  · · · · Wymeldowanie czasowe-wyjazd za granicę na pobyt czasowy ponad 3 m-ce
  · · · · Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
  · · · · Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  · · · · Wydawanie dowodów osobistych
  · · · · Wydanie kserokopii wniosku dowodu osobistego
  · · · · Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  · · · · Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  · · · · Poświadczenie własnoręczności podpisu
  · · · · Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzeń
  · · · · Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
  · · · · Przyznanie rekompensaty pieniężnej żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych
  · · · · Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
  · · · · Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzy
  · · · · Wpisanie do rejestru wyborców w części A/B
  · · · · Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
  · · · · Wniosek o wydanie „Metropolitalnej Karty Seniora+”
  · · · Referat Finansowo-Budżetowy
  · · · · Podatek od środków transportowych
  · · · · Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych
  · · · Referat Rolnictwa
  · · · · Decyzja na wycięcie drzew
  · · · · Zajęcie pasa drogowego
  · · · · Zakup lokalu mieszkalnego
  · · · · Najem lub dzierżawa mienia komunalnego
  · · · · Zatwierdzenie projektu podziału
  · · · · Zezwolenie na uprawę maku na terenie Gminy Mrocza
  · · · · Uzgodnienie projektu budowy przyłącza oraz projektu wykonania zjazdu z drogi gminnej
  · · · · Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  · · · · Udzielenie informacji o środowisku
  · · · · Rejestr Działalności Regulowanej
  · · · · Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  · · · Referat Administracji i Promocji
  · · · Referat Inwestycji
  · · · · Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagopodarowania terenu
  · · · · Opracowanie planu miejscowego
  · · · · Wydanie informacji z planu zagospodarowania przestrzennego
  · · · · Nadanie numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego
  · · · · Ulga w podatku rolnym
  · · · · Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych
  · · · · Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
  · · · · Wydanie licencji na przewóz taksówką osobową na obszar gminy (miasta)
  · · · Referat Komunalny
  · · · · Umowa najmu lokalu mieszkalnego
  · · · Urząd Stanu Cywilnego
  · · · · Zgłoszenie urodzenia noworodka
  · · · · Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
  · · · · Zgłoszenie zgonu
  · · · · Wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
  · · · Stanowisko ds Rady Miejskiej i EDG
  · · · · Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  · · · · Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  · · · · Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
  · · · Stanowisko ds Zamówień Publicznych
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · Urząd Stanu Cywilnego
  · Jednostki organizacyjne
  · Jednostki pomocnicze
  · · Sołectwa
  · · · Białowieża
  · · · · Protokoły i uchwały
  · · · Drążno
  · · · · Protokoły i uchwały
  · · · Drzewianowo
  · · · · Protokoły i uchwały
  · · · Izabela
  · · · · Protokoły i uchwały
  · · · Jeziorki Zabartowskie
  · · · · Protokoły i uchwały
  · · · Kaźmierzewo
  · · · · Protokoły i uchwały
  · · · Kosowo
  · · · · Protokoły i uchwały
  · · · Krukówko
  · · · · Protokoły i uchwały
  · · · Matyldzin
  · · · · Protokoły i uchwały
  · · · Ostrowo
  · · · · Protokoły i uchwały
  · · · Rościmin
  · · · · Protokoły i uchwały
  · · · Samsieczynek
  · · · · Protokoły i uchwały
  · · · Wiele
  · · · · Protokoły i uchwały
  · · · Witosław
  · · · · Protokoły i uchwały
  · · · Wyrza
  · · · · Protokoły i uchwały
  · · Zarządy Osiedli
  · · · Osiedle 'Jedynka'
  · · · · Protokoły i uchwały
  · · · Osiedle 'Stare Miasto'
  · · · · Protokoły i uchwały
  · · · Osiedle 'Osiedle Młodych'
  · · · · Protokoły i uchwały
  · · Wykaz pracowników obsługi
  · Oświadczenia majątkowe
  · Kontrola Zarządcza
  · Petycje
 PRAWO LOKALNE
  · Statut Miasta i Gminy
  · Protokoły
  · · Z sesji Rady Miejskiej
  · · · Kadencja 2014-2019
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · · Kadencja 2006-2010
  · · · Kadencja 2002-2006
  · · Z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · · · Komisje Wspólne
  · · · · Komisja Budżetu, Infrastruktury Gospodarczej i Rolnictwa
  · · · · Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Kadencja 2006-2010
  · · · · Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
  · · · · Komisja Budżetu, Infrastruktury Gospodarczej i Rolnictwa
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Kadencja 2002-2006
  · · · · Okres 2002 - 2004
  · · · · · Komisja Rewizyjna i Bezpieczeństwa Obywateli
  · · · · · Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem Gminnym
  · · · · · Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  · · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Socjalnych
  · · · · Okres 2004 - 2006
  · · · · · Komisja Budżetu, Infrastruktury Gospodarczej i Rolnictwa
  · · · · · Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
  · · · · · Komisja Rewizyjna i Bezpieczeństwa Obywateli
  · Uchwały Rady Miejskiej
  · Głosowania Rady Miejskiej
  · · Kadencja 2018-2023
  · Zarządzenia Burmistrza
  · · Organ wykonawczy
  · · · 2020r.
  · · · 2019r.
  · · · 2018r.
  · · · 2017r.
  · · · 2016r.
  · · · 2015r.
  · · · 2014r.
  · · · 2013r.
  · · · 2012r.
  · · · 2011r.
  · · · 2010r.
  · · · 2009r.
  · · · 2008r.
  · · · 2007r.
  · · · 2006r.
  · · · 2005r.
  · · · 2004r.
  · · · 2003r.
  · · Kierownik jednostki
  · · · 2020r.
  · · · 2018r.
  · · · 2019r.
  · · · 2017r.
  · · · 2016r.
  · · · 2015r.
  · · · 2014r.
  · · · 2013r.
  · · · 2012r.
  · · · 2011r.
  · · · 2010r.
  · · · 2009r.
  · · · 2008r.
  · · · 2007r.
  · · · 2006r.
  · · · 2005r.
  · · · 2004r.
  · · · 2003r.
  · Opłaty i podatki
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · Dziennik Ustaw
  · Monitor Polski
  · Dziennik Urzędowy
  · PLIKI DO POBRANIA
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Wykaz spraw
  · Biuro Obsługi Klienta
  · Udostępnianie Informacji Publicznej
  · Transport publiczny
 GOSPODARKA
  · Realizacja inwestycji
  · Oferta gospodarcza UMiG w Mroczy
  · Ochrona Środowiska
  · · Informacje ogólne
  · · Programy
  · · Raporty
  · Rejestr Działalności Regulowanej
  · System gospodarki odpadami
  · · Podstawy prawne
  · · Informacje
  · · PSZOK
  · · Analizy
  · · Deklaracje
  · · Harmonogramy
  · Gospodarka Przestrzenna
  · · Obwieszczenia
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · Studium UiKZP
  · Koła Łowieckie
  · · Informacje ogólne
  · · · Koła Łowieckie - Gmina Mrocza
  · · Plany łowieckie
  · · Terminy polowań
  · · Mapa obwodów łowieckich
 Zamówienia publiczne / Gospodarka mieniem
  · PRZETARGI
  · Plan zamówień publicznych
  · Gospodarowanie majątkiem Gminy
  · · przetargi - sprzedaż
  · · przetargi - dzierżawa
  · · Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / dzierżawy
 FINANSE GMINY
  · Zasady finansowania gminy
  · Budżet
  · · Projekty budżetów
  · · Uchwalone budżety
  · · Realizacja budżetów
  · Sprawozdania
  · Majątek gminy
  · Dług publiczny
  · Pomoc publiczna
  · Wyniki kontroli
  · Fundusz sołecki
  · · Dokumenty dla Sołtysa
  · · · 2018
  · · · 2015
  · · Środki - fundusz sołecki
  · · Uchwały, Zarządzenia
 REALIZOWANE PROJEKTY
  · Przejrzysta Polska
  · · Zasady
  · · Zespół
  · · Wybrane zadania
  · · Realizacja zadań
  · · Monitoring społeczny
  · · Do poczytania
  · Gminna Rada Sportu
  · · Podstawy funkcjonowania
  · · Skład Rady
  · · Regulamin
  · · Protokoły
  · · Uchwały
  · Gminne Centrum Reagowania
  · · Kontakt
  · · Skład
  · · Ogłoszenia
  · · Sygnały alarmowe
  · · Telefony Alarmowe
  · · Zasady
  · · Zasad
  · Polski Projekt 400 Miast
  · · Plakaty
  · · Badania
  · · Program
  · Rejestr Instytucji Kultury
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  · Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · O nas
  · · · Dane tele-adresowe
  · · · Godziny urzędowania
  · · · Autoprezentacja
  · · · Zadania publiczne
  · · Władze i struktura
  · · · Nasze władze
  · · · Struktura organizacyjna
  · · · Statut
  · · · Funkcjonujące regulaminy
  · · Sprawy do załatwienia
  · · · Rejestry i ewidencje
  · · · Archiwa i zbiory
  · · · Udostępnienie informacji publicznej
  · · Ogłoszenia przed 1.01.2012
  · · · 2013
  · · Finanse
  · · · Zasady finansowania
  · · · Budżet i jego realizacja
  · · · Majątek
  · · · Zadłużenie
  · · · Sprawozdania POKL
  · · · Plany finansowe
  · · · Sprawozdania Finansowe
  · · Wyniki kontroli
  · · · 2019
  · · Przetargi
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · · 2020
  · · Karty zadań
  · · Ogłoszenia
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · · 2020
  · · Zarządzenia
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · · 2020
  · · Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  · · Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  · · Ocena zasobów pomocy społecznej
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · Ochrona Danych Osobowych RODO
  · · · Inspektor Ochrony Danych
  · · · Klauzule Informacyjne
  · Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy
  · · O nas
  · · · Dane tele-adresowe
  · · · Godziny pracy
  · · · Autoprezentacja
  · · · Zadania publiczne
  · · · Aktualności
  · · Władze i struktura
  · · · Nasze władze
  · · · Struktura organizacyjna
  · · · Statut
  · · · Funkcjonujące regulaminy
  · · Sprawy do załatwienia
  · · · Rejestry i ewidencje
  · · · Archiwa i zbiory
  · · · Udostępnienie informacji publicznej
  · · Zarządzenia i ogłoszenia
  · · · 2016
  · · Oferty MGOKiR
  · · Finanse
  · · · Zasady finansowania
  · · · Budżet i jego realizacja
  · · · Majątek
  · · · Zadłużnie
  · · Wyniki kontroli
  · · Przetargi
  · Gminny Zespół Obsługi Oświaty
  · · Aktualności i komunikaty
  · · O nas
  · · · Dane tele-adresowe
  · · · Godziny pracy
  · · · Autoprezentacja
  · · Władze i struktura
  · · · Struktura organizacyjna
  · · · Statut
  · · · Funkcjonujące regulaminy
  · · Sprawy do załatwienia
  · · · Rejestry i ewidencje
  · · · Archiwa i zbiory
  · · · Udostępnienie informacji publicznej
  · · Zarządzenia
  · · · 2020
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · Finanse
  · · · Zasady finansowania
  · · · Budżet i jego realizacja
  · · · · Budżet
  · · · · · GZOO
  · · · · · Szkoła Podstawowa w Mroczy
  · · · · · Szkoła Podstawowa w Witosławiu
  · · · · · Gimnazjum w Mroczy
  · · · · · Przedszkole Miejskie w Mroczy
  · · · · Realizacja budżetu
  · · · Majątek
  · · · Zadłużenie
  · · · Sprawozdania finansowe
  · · · · GZOO
  · · · · Szkoła Podstawowa w Mroczy
  · · · · Szkoła Podstawowa w Witosławiu
  · · · · Przedszkole Miejskie w Mroczy
  · · Wyniki kontroli
  · · Przetargi
  · · Nabór na wolne stanowiska
  · · Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  · · Plan postępowań o udzielenie zamówień
  · · Petycje
  · · Ochrona danych osobowych
  · · Projekty
  · · · Projekt „ Dobra szkoła w gminie Mrocza”
  · Szkoła Podstawowa w Mroczy
  · · O nas
  · · · Dane tele-adresowe
  · · · Godziny pracy
  · · · Autoprezentacja
  · · · Zadania publiczne
  · · · Ochrona Danych Osobowych
  · · Władze i struktura
  · · · Nasze władze
  · · · Struktura organizacyjna
  · · · Statut
  · · · Funkcjonujące regulaminy
  · · Sprawy do załatwienia
  · · · Rejestry i ewidencje
  · · · Archiwa i zbiory
  · · · Udostępnienie informacji publicznej
  · · Zarządzenie i ogloszenia
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · Finanse
  · · · Zasady finansowania
  · · · Budżet i jego realizacja
  · · · Majątek
  · · · Zadłużenie
  · · · Sprawozdanie finansowe
  · · Wyniki kontroli
  · Szkoła Podstawowa w Witosławiu
  · · O nas
  · · · Dane tele-adresowe
  · · · Godziny pracy
  · · · Autoprezentacja
  · · · Zadania publiczne
  · · Władze i struktura
  · · · Nasze władze
  · · · Struktura organizacyjna
  · · · Statut
  · · · Funkcjonujące regulaminy
  · · Sprawy do załatwienia
  · · · Rejestry i ewidencje
  · · · Archiwa i zbiory
  · · · Udostępnienie informacji publicznej
  · · Zarządzenia i ogłoszenia
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2018
  · · · 2019
  · · Finanse
  · · · Zasady finansowania
  · · · Budżet i jego realizacja
  · · · Majątek
  · · · Zadłużenie
  · · · Sprawozdania finansowe
  · · · · 2018
  · · · · 2019
  · · Wyniki kontroli
  · · Nabór na wolne stanowiska
  · · Ochrona danych osobowych
  · · · Inspektor ochrony danych osobowych
  · Przedszkole Miejskie
  · · O nas
  · · · Dane tele-adresowe
  · · · Godziny pracy
  · · · Autoprezentacja
  · · · Zadania publiczne
  · · Władze i struktura
  · · · Nasze władze
  · · · Struktura organizacyjna
  · · · Statut
  · · · Funkcjonujące regulaminy
  · · Sprawy do załatwienia
  · · · Rejestry i ewidencje
  · · · Archiwa i zbiory
  · · · Udostępnienie informacji publicznej
  · · Zarządzenia i ogłoszenia
  · · Finanse
  · · · Zasady finansowania
  · · · Budżet i jego realizacja
  · · · Majątek
  · · · Zadłużenie
  · · Wyniki kontroli
  · Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy
  · · Dane teleadresowe
  · · Władze i struktura
  · · Godziny otwarcia
  · · Skargi i Wnioski