Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej


PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są zgodne z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i  ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2021 poz. 1641 z późn. zm.)

Definicja ponownego wykorzystywania:

Ponowne wykorzystywanie stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych. Chodzi o każdy sposób dalszego wykorzystywania  informacji sektora publicznego np. w produktach, usługach czy aplikacjach przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe lub każdą zainteresowaną osobę.
 
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy: http://www.bip.mrocza.pl/;
2) udostępnione na stronie internetowej Gminy Mrocza : http://www.mrocza.pl;
3) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunku ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie BIP, wymaga zachowania następujących warunków:
1) informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu;
2) należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
3) jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
4) jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
5) poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie;
6) podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje sektora publicznego udostępnione przez Urząd ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

1) nie została udostępniona na stronie BIP,
2) jest udostępniona w innym systemie teleinformatycznym niż portal danych, o którym mowa w art. 32 ustawy lub aplikacji informatycznej dedykowanej otwartym danym i brak jest określonych warunków lub opłat do ponownego wykorzystywania lub ich nie określono,
3) ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone,
4) została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora  publicznego. 

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek:

1) Wnioski mogą być wnoszone:
         a) w formie pisemnej: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20,  89-115 Mrocza,
         b) w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP: /v0sicj895c/skrytka,
         c) e-mailem na adres Urzędu: urzad@mrocza.pl

2) Informacje na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora  publicznego udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku;
3) Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ciągu 14 dni licząc od daty złożenia wniosku, komórka organizacyjna realizująca wniosek powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia i wskazuje nowy termin w jakim informacja zostanie udostępniona, nie później niż w ciągu 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

Opłaty za przygotowanie informacji w celu jej ponownego wykorzystania:

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza uprawniony jest nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku związane jest z:

1) poniesieniem dodatkowych kosztów przez organ zobowiązany w związku ze wskazaną formą i sposobem udostępnienia informacji (m.in. użytym nośnikiem);
2) dostosowaniem systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych przy udostępnianiu danych gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

Przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej brane będą pod uwagę następujące czynniki:

1) materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego;
2) opłata za sporządzenie kopii naliczana będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów (Dz. U. 2018 poz. 1844 z późn. zm.).
 
Ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych:

1) Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
2) Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują   z przysługującego im prawa.    

          a) zasada dostępu do informacji publicznej jest ograniczona w przypadkach: informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej);
          b) informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej);   
          c) tajemnicy przedsiębiorcy, z wyjątkiem, gdy przedsiębiorca rezygnuje z przysługującej ochrony;
          d) ze względu na prywatność osoby fizycznej,  z 2 wyjątkami:
                   - ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji,
                   - osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.
3) Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych  oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu:

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 z późn. zm.).

Do skarg rozpatrywanych w  postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2022 poz. 329 z późn. zm), z tym, że :

1) Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


Pliki do pobrania
  1. Zarządzenie: Zarządzenie (887kB) pdf
  2. Wniosek: Wniosek (17kB) word
  3. Klauzula RODO: Klauzula RODO (20kB) word

metryczka


Wytworzył: Sebastian Kemnitz (28 czerwca 2022)
Opublikował: Sebastian Kemnitz (28 czerwca 2022, 11:32:22)

Ostatnia zmiana: Sebastian Kemnitz (28 czerwca 2022, 13:26:43)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2100