Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne

Protokół nr PINB.5143.44.2024

z kontroli przestrzegania przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym [...]

Protokół nr PINB.5143.42.2024

z kontroli przestrzegania przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym [...]

Protokół nr PINB.5143.43.2024

z kontroli przestrzegania przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym [...]

Protokół nr PINB.5143.36.2024

z kontroli przestrzegania przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym [...]

Protokół kontroli nr NHŚ- 33/2023/KM

Kontrolowany obiekt - Park im. Władysława Jagiełły w Mroczy [...]

Protokół kontroli nr NHŚ- 35/2023/KM

Kontrolowany obiekt - Szalet publiczny w Mroczy (w parku) [...]

Informacja o kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przedmiotem której będzie organizacja łączności w "Radiowej sieci Zarządzania Wojewody"

Przedmiotem kontroli będzie organizacja łączności w "Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody" oraz systemu ostrzegania i alarmowania wraz z oprogramowaniem wykorzystywanym przez właściwe komórki ds. zarządzania kryzysowego w jednostkach [...]

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w zakresie gospodarki finansowej Gminy Mrocza wystąpienie pokontrolne [...]

Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy

Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy [...]

Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne

Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne [...]

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie inwestycji drogowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2017-2022

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie inwestycji drogowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2017-2022 -  wystąpienie pokontrolne [...]

Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Okres [...]

Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie realizacji zobowiązań gminy wynikających z zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy [...]

Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie wykonywania przez strażników Straży Miejskiej w Mroczy czynności określonych w art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w zakresie wykonywania przez strażników Straży Miejskiej w Mroczy czynności określonych w art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych [...]

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji projektu budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji projektu budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej [...]

Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie budynku Przedszkola Miejskiego w Mroczy

Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią w zakresie budynku Przedszkola Miejskiego w Mroczy realizowanego na działce nr 419/1 i 421/1 w Mroczy Informacja o kontroli [...]

Kontrola Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w zakresie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Mroczy

Kontrola Archiwum Państwowego w zakresie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w MroczyInformacja o kontroli [...]

Kontrola Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w zakresie archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy

Kontrola Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w zakresie archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w MroczyInformacja o kontroli [...]

Kontrola Krajowego Biura Wyborczego w zakresie rejestru wyborców

Kontrola Krajowego Biura Wyborczego w zakresie prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborcówInformacja o kontroli [...]

Kontrola Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie prawidłowości realizacji zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego

Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji [...]

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej"

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza - Chwałka - Słupówko - Wiele - Drzewianowo w gminie Mrocza - [...]

metryczka