2003r.

2003r.

Zarządzenie Nr 130/03/Z

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej spisu z natury. [...]

Zarządzenie Nr 129/03/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2003 rok. [...]

Zarzadzenie Nr 128/03/Z

w sprawie regulaminu przyznawania i nadawania Nagrody Honorowej Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 127/03/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 126/03/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO w trybie zamówienia "z wolnej ręki" na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu [...]

Zarządzenie Nr 125/03/Z

w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych oraz podpisywania pism i korespondencji. [...]

Zarządzenie Nr 124/03/Z

w sprawie cofnięcia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych oraz podpisywania pism i korespondencji. [...]

Zarządzenie Nr 123/03/Z

w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Sekretarzowi Miasta i Gminy Mrocza i wydawania decyzji administracyjnych. [...]

Zarządzenie Nr 122/03/Z

w sprawie ustalenia ceny odpadów komunalnych przyjmowanych na składowisko odpadów w Ostrowie - Gmina Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 121/03/Z

w sprawie planowanych inwestycji do sfinansowania ze środków własnych Zakładu Robót Publicznych w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 120/03/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XIII sesji Rady Miejskiej Mroczy w dniu 5 grudnia 2003 r. [...]

Zarzadzenie Nr 119-03-Z

w sprawie  umorzenia odsetek naliczonych z tytułu nieterminowej zapłaty za świadczone usługi przez Zakład Robót Publicznych w Mroczy na rzecz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 118/03/Z

w sprawie stawek opłat za ogrzewanie. [...]

Zarządzenie Nr 116/03/Z

w sprawie powołania komisji mieszkaniowej. [...]

Zarządzenie Nr 115/03/Z

w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz pomieszczeń gospodarczych i garaży. [...]

Zarządzenie Nr 114/03/Z

w sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych. [...]

Zarządzenie Nr 113/03/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok. [...]

Zarządzenie Nr 112/03/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO w trybie przetargu negocjacji z zachowaniem konkurencji na wybór banku wykonywującego [...]

Zarządzenie Nr 111/03/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 117/03/Z

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. [...]

Zarzadzenie Nr 109/03/Z

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witosławiu. [...]

Zarządzenie Nr 110/03/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok. [...]

Zarządzenie Nr 108/03/Z

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witosławiu. [...]

Zarządzenie Nr 105/03/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO w trybie w przetargu nieograniczonym na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu [...]

zarządzenie Nr 106a/03/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro, prowadzonego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na dostawę wraz z montażem:  [...]

Zarządzenie Nr 104/03/Z

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy zarządzonych na dzień 7 grudnia 2003 r. [...]

Zarządzenie Nr 103/03/Z

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witosławiu. [...]

Zarzadzenie Nr 102/03/Z

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 101/03/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ograniczonego do osób z terenu Miasta i Gminy Mrocza posiadających stały meldunek. [...]

Zarządzenie Nr 100/03/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ograniczonego do osób z terenu Miasta i Gminy Mrocza posiadających stały meldunek. [...]

Zarządzenie Nr 99/03/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 98/03/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 97/03/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok. [...]

Zarządzenie Nr 96/03/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro, powadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę wraz z montażem stolarki okiennej [...]

Zarządzenie Nr 95/03/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XII sesji Rady Miejskiej Mroczy w dniu 23 października  2003r. [...]

Zarządzenie Nr 94/03/Z

w sprawie zmiany opłat za dzierżawę gruntów pod kioskami i pawilonami oraz alei owocowych  stanowiących mienie komunalne Gminy na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 93/03/Z

w sprawie zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2003/2004. [...]

Zarządzenie Nr 92/03/Z

w sprawie wydzierżawienia  gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy  Mrocza. [...]

Zarzadzenie Nr 91/03/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 90/03/Z

w sprawie wydzierżawienia  gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy  Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 89/03/Z

w sprawie sfinansowania z przychodów własnych Zakładu Robót Publicznych w Mroczy zakupu środka trwałego - stopy wibracyjnej - wartość zakupu 4.270,00 zł brutto. [...]

Zarządzenie Nr 88/03/Z

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 87/03/Z

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 86/03/Z

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 85/03/Z

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 84/03/Z

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 83/03/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarno - ściekowej, kierunek - Modrakowo. [...]

Zarządzenie Nr 82/03/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok. [...]

zarządzenie Nr 82a/03/Z

w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu Budżetu Miasta i Gminy Mrocza na 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 81/03/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ograniczonego do osób z terenu Miasta i Gminy Mrocza posiadających stały meldunek. [...]

Zarządzenie Nr 80/03/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XI sesji Rady Miejskiej Mroczy w dniu 12 września 2003r. [...]

Zarządzenie Nr 79/03/Z

w sprawie sfinansowania z przychodów własnych Zakładu Robót Publicznych w Mroczy zakupu środka trwałego - piec CO. [...]

Zarządzenie Nr 78/03/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 77/03/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 76/03/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 75/03/Z

w sprawie wydzierżawienia  gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy  Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 74/03/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok. [...]

Zarządzenie Nr 73/03/Z

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania  budżetu za I półrocze 2003 r. [...]

Zarządzenie Nr 72/03/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 71/03/Z

w sprawie powierzenia Stowarzyszeniu "KMK KOS" w Kosowie prowadzenia oddziału "0". [...]

Zarządzenie Nr 70/03/Z

 w sprawie najmu lokalu mieszkaniowego. [...]

Zarządzenie Nr 69/03/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ograniczonego ofertowego na sprzedaż działki nr. 206/3 poł. w Ostrowie gm. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 68/03/Z

w sprawie wydzierżawienia  gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy  Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 67/03/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 66/03/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:1. o wartości powyżej 30.000 euro na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 65/03/Z

w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy. [...]

Zarzadzenie Nr 64/03/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na X sesji Rady Miejskiej Mroczy w dniu 1 sierpnia 2003r. [...]

Zarządzenie Nr 63/03/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok. [...]

Zarządzenie Nr 62/03/Z

w sprawie: zatwierdzenia wzorca umowy o zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Odbiorcą. [...]

Zarządzenie Nr 61/03/Z

w sprawie zawarcia przez Zakład Robót Publicznych w Mroczy umowy leasingowej. [...]

Zarządzenie Nr 60/03/Z

w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pod nazwą "budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Rajgród, Rościmin, Jeziorki Zabartowskie, Izabela. [...]

Zarządzenie Nr 59/03/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na IX sesji Rady Miejskiej Mroczy w dniu 27 czerwca 2003r. [...]

Zarządzenie Nr 58/03/Z

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Mrocza na dzień 31 lipca 2003r. [...]

Zarządzenie Nr 57/03/Z

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 56/03/Z

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 55/03/Z

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 54/03/Z

 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela biegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

metryczka