2008r.

2008r.

Zarządzenie Nr 0151/158/08

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0151/157/08

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0151/156/08

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/155/08

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0151/154/08

w sprawie: wydzierżawienia części działki nr 209/2 w Ostrowie. [...]

Zarządzenie Nr 0151/153/08

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem lokali i czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/152/08

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/151/08

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 19 grudnia 2008 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/150/08

w sprawie przekazania w zarząd Zakładowi Robót Publicznych w Mroczy budynków mieszkalnych położonych w Drążonku, gm. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/149/08

w sprawie stawk opłat za ogrzewanie [...]

Zarządzenie Nr 0151/148/08

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/147/08

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 listopada 2008 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/146/08

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/145/08

w sprawie czynszu za lokale użytkowe oraz pomieszczenia gospodarcze i garaże [...]

Zarządzenie Nr 0151/144/08

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 14 listopada 2008 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/143/08

w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy dotyczących współdziałania w zakresie zabezpieczenia pojazdów mechanicznych przed pożarami [...]

Zarządzenie Nr 0151/142/08

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2009r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/141/08

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/140/08

w sprawie wykorzystania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/139/08

w sprawie: opłat czynszu za lokale użyteczności publicznej w 2008 r [...]

Zarządzenie Nr 0151/138/08

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującymsamorządowymi instytucjami kultury Gminy Mrocza oraz wzoru wniosku o przyznanienagrody rocznej. [...]

Zarządzenie Nr 0151/137/08

w sprawie powołania komisji ds. wyboru partnera zewnętrznego w celu realizacji zadania p.n.: „Budowa osiedla wielorodzinnego w Mroczy " [...]

Zarządzenie Nr 0151/136/08

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 24 października 2008 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/135/08

w sprawie: zmiany opłat za dzierżawę gruntów pod kioskami i pawilonami, letnimi kawiarenkami oraz alei owocowych stanowiących mienie komunalne Gminy na 2009 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/134/08

w sprawie opłat czynszu za lokale użyteczności publicznej w 2009r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/133/08

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/132/08

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/131/08

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/130/08

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego kumunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/129/08

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/128/08

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy nadanego zarządzeniem Nr 0151/34/08 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 lutego 2008 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/127/08

w sprawie zwrotu przez Zakład Robót Publicznych w Mroczy (pobierający należności) do organu przyznającego dodatek mieszkaniowy - Urząd Miasta i Gminy w Mroczy niesłusznie wypłaconych dodatków mieszkaniowych [...]

Zarządzenie Nr 0151/126/08

w sprawie ustalenia ceny przyjęcia odpadów komunalych na składowisko odpadów w Ostrowie gmina Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/125/08

w sprawie utworzenia samodzielnych stanowisk w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0151/124/08

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/123/08

w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2008r. prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/122/08

w sprawie zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2008/2009 [...]

Zarządzenie Nr 0151/121/08

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 26 września 2008 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/120/08

w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w 2008r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/119/08

w sprawie najmu lokalu [...]

Zarządzenie Nr 0151/118/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 206.000 EURO na: „Dostawa węgla, [...]

Zarządzenie Nr 0151/117/08

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/116/08

w sprawie przekazania środka trwałego [...]

Zarządzenie Nr 0151/115/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki budowlanej położonej w Mroczy przy ul. Burmistrza Ciążyńskiego. [...]

Zarządzenie Nr 0151/114/08

w sprawie: powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Mroczy przy ul. Łobżenickiej 6. [...]

Zarządzenie Nr 0151/113/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej ofertyw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego wartości poniżej 206.000 EURO na: „Dostawa węgla, miału [...]

Zarządzenie Nr 0151/112/08

w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przekazania w użytkowanie: pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/110/08

w sprawie zmiany lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/111/08

w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy na 2009rok. [...]

Zarządzenie Nr 0151/109/08

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXIV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 sierpnia 2008r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/108/08

w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2008r. prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151-107/08

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151-106/08

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151-105/08

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151-104/08

w sprawie przekazania w zarząd lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Mroczy przy ul. Dworcowej 4, Zakład Robót Publicznych w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0151-103/08

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 0151-102/08

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu na I półrocze 2008r. [...]

Zarządzenie Nr 0151-101/08

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151-100/08

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 7 sierpnia 2008r. [...]

Zarządzenie Nr 0151-99/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 EURO na: "Remont [...]

Zarządzenie Nr 0151/98/08

w sprawie upoważnienia dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do przeprowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego [...]

Zarządzenie Nr 0151-97/08

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu [...]

Zarządzenie Nr 0151-96/08

w sprawie najmu lokalu socjanego [...]

Zarządzenie Nr 0151-95/08

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2008 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151-94/08

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151-93/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 206.000 EURO na: "Dostawa oleju [...]

Zarządzenie Nr 0151-92/08

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151-91/08

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową [...]

Zarządzenie Nr 0151-90/08

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 0151-89/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej ofertyw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego wartości poniżej 206.000 EURO na: „Dowożenie uczniów do [...]

Zarządzenie Nr 0151/88/08

w sprawie: powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę działkę nr 251 położoną w Drzewianowie. [...]

Zarządzenie Nr 0151-87/08

w sprawie: powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 2 przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkalne położony w Samsieczynku 3a/2. [...]

Zarządzenie Nr 0151-86/08

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 czerwca 2008r. [...]

Zarządzenie Nr 0151-85/08

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2008 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151-84/08

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151-83/08

zmieniające zarządzenie Nr 67/07/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku [...]

Zarządzenie Nr 0151-82/08

w sprawdzie zmiany w umowie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151-81/08

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151-80/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki budowlanej położonej w Mroczy przy ul. Rzecznej. [...]

Zarządzenie Nr 0151-79/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki budowlanej położonej w Mroczy przy ul. Burmistrza Ciążyńskiego [...]

Zarządzenie Nr 0151-78/08

w sprawie stawki usług wykonywanych przez Zakład Robót Publicznych w Mroczy autobusem marki Autosan H-9 na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0151-77/08

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu [...]

Zarządzenie Nr 0151-76/08

zmieniające zarządzenie Nr 153/07/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie czynszu za lokale użytkowe oraz pomieszczenia gospodarcze i garaże [...]

Zarządzenie Nr 0151-75/08

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151-74/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej ofertyw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 Euro na: „Rozbudowa Stacji [...]

Zarządzenie Nr 0151-73/08

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 maja 2008r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/71/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 206.000 EURO na: "Dostawa i montaż stolarki [...]

Zarządzenie Nr 0151/72/08

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu [...]

Zarządzenie Nr 0151-70/08

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151-69/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 7/13 i działki nr 8/6 położonych w Orlu [...]

Zarządzenie Nr 0151-68/08

w spawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. [...]

Zarządzenie Nr 0151-67/08

w sprawie przyznania nagrody dla trenerów sekcji podnoszenia ciężarów Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "Tarpan" Mrocza za wybitne osiągnięcia sportowe [...]

Zarządzenie Nr 0151-66/08

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2008 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151-65/08

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151-64/08

w sprawie wykorzystania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151-63/08

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151-62/08

w sprawie przyznania stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/61/08

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/60/08

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/59/08

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/58/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej ofertyw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytaniao cenę o wartości poniżej 206.000 Euro na: „Opracowanie projektów [...]

Zarządzenie Nr 0151/57/08

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/54/08 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczaz dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 0151/56/08

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na: „Budowa ulic : 27 Stycznia, Czereśniowej, Piaskowej oraz remont ulic : Agatki, Czarnej [...]

Zarządzenie Nr 0151/55/08

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XX SesjiRady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 kwietnia 2008 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/54/08

w sprawie najmu lokalu socjanego [...]

Zarządzenie Nr 0151/53/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej ofertyw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego o wartości poniżej 206.000 Euro na: „Budowa świetlic [...]

Zarządzenie Nr 0151/52/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki budowlanej położonej w Mroczy przy ul. Burmistrza Ciążyńskiego [...]

Zarządzenie Nr 0151/51/08

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/50/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej ofertyw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego o wartości poniżej 206.000 Euro na: „Wykonanie projektu [...]

Zarządzenie Nr 0151/49/08

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/48/08

w sprawie zmiany najemcy lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/47/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż 2 okali mieszkalnych położonych w budynku wielorodzinnym w Drzewianowo 22 [...]

Zarządzenie Nr 0151/46/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 7/13 i działki nr 8/6 położonych w Orlu. [...]

Zarządzenie Nr 0151/45/08

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XIX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 marca 2008r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/44/08

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/43/08

w sprawie zmiany najemcy lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/42/08

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/41/08

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/40/08

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2007roku [...]

Zarządzenie Nr 0151/39/08

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/38/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 Euro na: "Dostawa przyrządu do [...]

Zarządzenie Nr 0151/37/08

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XVIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 lutego 2008r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/36/08

w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0151/35/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym w Witosławiu 45/5 [...]

Zarządzenie Nr 0151-34/08

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0151-33/08

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151-32/08

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/31/08

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/30/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ofertowego na dzierżawę lokalu użytkowego w świetlicy wiejskiej położonego w Wielu [...]

Zarządzenie Nr 0151/29/08

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych położonych w budynku wielorodzinnym w Drzewianowie 22 [...]

Zarządzenie Nr 0151/28/08

w sprawie zmiany wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność gminy [...]

Zarządzenie nr 0151/27/08

w sprawie powołania składów osobowych zespołów problemowych do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2008-2020 oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mrocza na lata 2008-2014 [...]

Zarządzenie Nr 0151/26/08

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/25/08

w sprawie delegowania osób, które mają pełnić role obserwatorów sprawdzianów i egzaminów gimnazjalych przeprowadzonych w 2008r. w szkołach funkcjonujących na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/24/08

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/23/08

w sprawie wydzierzawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/22/08

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 151/21/08

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/20/08

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XVIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 stycznia 2008r. [...]

Zarządzenie Nr 19/08/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 18/08/Z

zmieniające Zarządzenie Nr 4/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 marca 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 17/08/Z

zmieniające Zarządzenie Nr 125/03/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych oraz podpisywania pism i korespondencji [...]

Zarządzenie Nr 16/08/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na: "Dostawę samochodu [...]

Zarządzenie Nr 15/08/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 14/08/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 13/08/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 12/08/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 11/08/Z

w sprawie przyjęcia Regulaminu współfinansowania zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków [...]

Zarządzenie Nr 10/08/Z

w sprawie przyjęcia Regulaminu współfinansowania działań polegających na transporcie i unieszkodliwieniu pokryć dachowych lub elementów budowlanych zawierających azbest, z terenu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 9/08/Z

w sprawie wydzierżawienia lokalu użyteczności publicznej stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza, z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową [...]

Zarządzenie Nr 8/08/Z

w sprawie zmiany numeru porządkowego nieruchomości oraz nazwy ulicy [...]

Zarządzenie Nr 6/08/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 5/08/Z

w sprawie najmu lokalu [...]

Zarządzenie Nr 7/08/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 4/08/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 3/08/Z

w sprawie najmu lokalu   [...]

Zarządzenie Nr 2/08/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XVI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 31 grudnia 2007r. [...]

Zarządzenie Nr 1/08/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowym [...]

metryczka