2011r.

2011r.

Zarządzenie Nr 120.23.2011

w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.22.2011

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.21.2011

w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.20.2011

w sprawie przekazania stanowiska d/s gospodarki gruntami oraz stanowiska d/s gospodarki przestrzennej w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.19.2011

w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.18.2011

w sprawie wprowadzenia zmian do poszczególnych zasad funkcjonowania kont księgi głównej dla jednostki budżetowej - Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, [...]

Zarządzenie Nr 120.17.2012

w sprawie, organizacji przestrzegania i zapewnienia funkcjonowania ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.16.2011

w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz Regulaminu Komisji Przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.15.2011

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora d/s leśnictwa i dróg w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.14.2011

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem KOBRA 2011 na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.13.2011

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego [...]

Zarządzenie Nr 120.12.2011

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 120.11.2011

w sprawie przekazania stanowiska d/s leśnictwa i dróg w Referacie Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.10.2011

zmieniające zarządzenie Nr 0152-1/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie powołania zespołu do spraw monitorowania projektu budowy obwodnicy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.9.2011

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor d/s leśnictwa i dróg w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.8.2011

W sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej i utworzenia Kancelarii Niejawnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 120.7.2011

w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych określonych w instrukcji kancelaryjnej, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.6.2011

zmieniające zarządzenie Nr 0152-7/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz jej zasad działania. [...]

Zarządzenie Nr 120.5.2011

w sprawie przekazania stanowiska w Straży Miejskiej i Referacie Finansowo - Budżetowym Urzędu Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.4.2011

w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.3.2011

w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.2.2011

w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organu podatkowego [...]

Zarządzenie Nr 120.1.2011

w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu (organ) Gminy Mrocza i jednostki budżetowej - Urząd Miasta i Gminy w Mroczy [...]

metryczka