2007r.

2007r.

Zarządzenie Nr 27/2007

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej zdawczo-odbiorczej w sołectwie Drzewianowo [...]

Zarządzenie Nr 26/07

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej wg stanu na dzień 30.11.2007 roku [...]

Zarządzenie Nr 25/07

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2007r. [...]

Zarządzenie Nr 24/07

w sprawie wskazania pracowników samorządowych do składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta zarządzonych na dzień 25 listopad 2007r. [...]

Zarządzenie Nr 23/2007

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora d/s finansowych - w Referacie Finansowo - Budżetowym w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 22/2007

w sprawie powołania zespołu do obsługi wyborów zuzpełniających do Rady Miejskiej w Mroczy zarządzonych na dzień 25 listopada 2007r. [...]

Zarządzenie Nr 21/2007

w sprawie powołania koordynatora lokalnego programu promocji zdrowia w Gminie Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 20/2007

w sprawie obsługi administracyjnej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r. [...]

Zarządzenie Nr 19/2007

w sprawie powołania składu komisji inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczych środków trwałych będących w użytkowaniu, składników magazynowych oraz zbiorów bibliotecznych Szkole Podstawowej w Mroczy oraz [...]

Zarządzenie Nr 18/2007

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczych [...]

Zarządzenie Nr 17/2007

w sprawie powołania stałego przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej [...]

Zarządzenie Nr 16/2007

w sprawie powołanie Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 15/2007

zmieniające Zarządzenie Nr 10/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 czewrca 2004 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 14/2007

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownikowi Referatu Finansowo - Budżetowego w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 13/2007r

w sprawie regulaminu pożyczek na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 12/2007

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Aplikanta - 3 etaty w Straży Miejskiej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 11/2007

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Młodszego referenta - 1 etat w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 10/2007

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Podinspektora - 1 etat w Referacie Promocji i Komunikowania Społecznego w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 9/2007

w sprawie ustalenia trybu pracy komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w [...]

Zarządzenie Nr 8/2007

w sparawie ustalenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy mrocza oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 6/2007

w sprawie przyznania limitu kwot na używanie służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 5/2007

w sprawie powierzenia obowiązków Komendanta Staży Miejskiej w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 4/2007

w sprawie odwołania Komendanta Straży Miejskiej w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 3/2007

w sprawie wdrożenia zasad i trybu dokonywania ocen pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych i stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza oraz Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 2/2007

w sprawie ewidencji księgowej dochodów budżetu państwa i budżetu gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. [...]

Zarządzenie Nr 1/2007

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia REGULAMINU PRACY w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza. [...]

metryczka