2009r.

2009r.

Zarządzenie Nr 0152/31/2009

w sprawie przydziału napojów dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnika gospodarczego w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152/30/2009

zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania limitu kwot za używanie służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, [...]

Zarządzenie Nr 0152/29/2009

w sprawie zasad przydziału środków czystości i higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152/28/2009

zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0152/16/2009 z dnia 20 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0152-27/09

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do likwidacji składników majątku ruchomego [...]

Zarządzenie Nr 0152-26/09

w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Mrocza do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników [...]

Zarządzenie Nr 0152-25/09

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze [...]

Zarządzenie Nr 0152-24/09

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze [...]

Zarządzenie Nr 0152-23/09

w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152-22/09

zmieniające zarządzenie Nr 0152-13/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 marca 2008r. [...]

Zarządzenie Nr 0152-21/09

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s gospodarki gruntami w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152-20/2009

zmieniające zarządzenie Nr 0152-13/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2008 roku. [...]

Zarządzenie Nr 0152-19/09

w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Referatu Finansowo – Budżetowego w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0152-18/09

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników. [...]

Zarządzenie Nr 0152-17/09

w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152-16/09

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152-15/09

w sprawie: zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia [...]

Zarządzenie Nr 0152-14/2009

w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Referatu Promocji i Komunikowania Społecznego w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0152-13/09

w sprawie przekazania stanowiska do spraw obsługi Rady Miejskiej w Mroczy i działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0152-12/09

w sprawie przekazania stanowiska do spraw gospodarki gruntami w Referacie Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0152-11/09

w sprawie przekazania stanowiska Kierownika Referatu Promocji i Komunikowania Społecznego w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0152-10/09

w sprawie zmiany upoważnienia Nr 0113 - 27/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 grudnia 2007r. [...]

Zarządzenie Nr 0152-9/09

w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej świetlicy we Wielu [...]

Zarządzenie Nr 0152-8/09

zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania limitu kwot za używanie służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0152-7/09

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora d/s obsługi Rady Miejskiej, ewidencji działalności gospoarczej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie [...]

Zarządzenie Nr 0152-6/09

w sprawie powołania zespołu do ubsługi administracyjno-technicznej Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. [...]

Zarządzenie Nr 0152-5/09

w sprawie przyznania limitu kwot za służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0152-4/09

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizawania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152-3/09

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s leśnictwa i dróg w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152-2/09

zmieniające zarządzenie Nr 0151/125/08 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 października 2008 r. w sprawie utworzenia samodzielnych stanowisk w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie 0152-1/09

w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza w 2009 r. [...]

metryczka