2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Ogłoszenie o naborze Nr 3/2009 na wolne stanowisko urzędnicze - podinsp. d/s gospodarki gruntami

O G Ł O S Z E N I E  NR 3/2009
z dnia 5 sierpnia 2009 r.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY 
M R O C Z A

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora d/s gospodarki gruntami w wymiarze 1 etat
w Referacie Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE KANDYDATA:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie średnie lub wyższe o specjalności administracja lub rolnicze
4) staż pracy: wykształcenie średnie – minimum 3 lata, wykształcenie wyższe – nie wymagany
5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
7) posiada stan zdrowia pozwalający do zatrudnienia na danym stanowisku,
8) biegła znajomość komputera,
9) znajomość przepisów prawnych:
a) ustawy o samorządzie,
b) kodeks postępowania administracyjnego,
c) ustawy o gospodarce nieruchomościami,
d) ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
e) ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych,
f) ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
g) ustawy o rachunkowości,
h) Kodeks Cywilny
10) posiadanie prawa jazdy kat. B

II. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, sumienność, otwartość,
2) umiejętność myślenia strategicznego, kreatywność,
3) wskazana znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1. Realizacja zadań w zakresie statystyki publicznej:
- organizowanie i przeprowadzanie spisów rolnych,
- przekazywanie danych do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego,
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami:
- opracowywanie projektów decyzji i pism dotyczących podziałów i rekultywacji gruntów,
- organizacja przetargów na dzierżawę gruntów,
- wypowiadanie dotychczasowych stawek opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania,
- przyjmowanie wniosków o aktualizację opłat za wieczyste użytkowanie,
- sporządzanie umów dzierżawnych oraz aneksów na przedłużenie dzierżawy,
- sporządzanie wykazów dzierżawców na dany rok z wyszczególnieniem powierzchni, wysokości czynszu dzierżawnego,
- księgowanie opłat z tytułu dzierżawy wynajmu lokali użytkowych, mienia komunalnego, użytkowania wieczystego,
- wystawianie wezwań oraz prowadzenie windykacji należności z tytułu zaległych należności za dzierżawy, wieczyste użytkowanie,
- wydawanie decyzji na podział nieruchomości,
3. Realizacja zadań w zakresie rekultywacji gruntów ornych, łąk i dróg gminnych:
- opracowywanie planów rekultywacji oraz realizacja tych planów,
4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
6. Wykonywanie innych zadań należnych do Referatu Rolnictwa.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz do pobrania w siedzibie Urzędu MiG (pokój 102) lub na stronie internetowej www.bip.mrocza.pl)
4) potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5) potwierdzone kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
6) potwierdzona kserokopia dowodu osobistego oraz książeczki wojskowej,
7) oświadczenie kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,
8) oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) opinie z poprzednich miejsc pracy, a także inne dokumenty potwierdzające nieposzlakowana opinię kandydata,
11) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj.Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 18 sierpnia 2009 r. pod adresem Urząd Miasta i Gminy Mrocza, ul. Plac 1 Maja 20, 89 – 115 Mrocza ( pokój nr 207) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,, Nabór na wolne stanowisko Podinspektora ds. gospodarki gruntami”
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie ( decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji o pracy na w/w stanowisku udziela Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – biuro nr  109, tel. 052 3867428.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia dalszej rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego postępowania zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu naboru.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (5 sierpnia 2009)
Opublikował: Sebastian Mazur (5 sierpnia 2009, 14:24:16)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (5 sierpnia 2009, 14:35:51)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2568