2009

2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

2009

Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie przetargu nieograniczonego, ofertowego na dzierżawę i zagospodarowanie części działki położonej w Mroczy przy ulicy Łabęckiego

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603) oraz § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mroczy w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przetargu nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie działki położonej w miejscowości Witosław z dnia 2 września 2009r.

Na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603) oraz § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu [...]

Ogłoszenie o naborze Nr 3/2009 na wolne stanowisko urzędnicze - podinsp. d/s gospodarki gruntami

O G Ł O S Z E N I E  NR 3/2009z dnia 5 sierpnia 2009 r. Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) BURMISTRZ MIASTA I GMINY M R O C Z A ogłasza nabór na [...]

RI.BUA 7331-38/2009 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

RI.BUA 7331-38/2009 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Masta i Gminy Mrocza o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefoni komórkowej nr BT 42573

Znak sprawy: RI.BUA 7331-40/2009 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzjio lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych

Burmistrz Miasta i Gminy MroczaStosownie do przepisu art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z póż.zm.)  podaje do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości [...]

Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINYMROCZA z dnia 20 kwietnia 2009 roku Na podstawie art. 25 Ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25 z zm.) oraz Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie konkursu "Zieleń blisko nas" na najpiękniejszy balkon, ogród, zagrodę wiejską

Ogłoszenie o konkursieUrząd Miasta i Gminy w Mroczy ogłasza kolejną edycję konkursu - „Zieleń blisko nas” na najpiękniejszy balkon, ogród, zagrodę wiejską. 1. Organizatorem  corocznego konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy [...]

Obłoszenie o naborze Nr 2/2009 na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s Rady Miejskiej, ewidencji działalności gospodarczej

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza ,

RI.BUA 7331-5/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY  MROCZAz dnia 31-03-2009 r.     Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509; [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza ,

Znak sprawy: RI.BUA 7331-38/2009   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZAz dnia 27 marca 2009 r. Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509; z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Znak sprawy: RI.BUA 7331-37/2009   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZAz dnia 26 marca 2009 r. Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Mrocza

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Mrocza Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływaniu na środowisko

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W RAMACH PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie art. 39 [...]

Zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do złożenia oferty na wybudowanie, sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie osiedla wielorodzinnego z udziałem partnera zawnętrznego

Burmistrz Miasta i Gminy Mroczazaprasza do złożenia Gminie Mrocza oferty na wybudowanie, sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie osiedla wielorodzinnego z udziałem partnera zewnętrznego. Przy wyborze partnera skutkującym zawarciem [...]

Ogłoszenie o naborze Nr 1/2009 na wolne stanowisko urzędnicze d/s leśnictwa i dróg w Referacie Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy

O G Ł O S Z E N I E  NR 1/2009z dnia 15 stycznia 2009 r. Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458) BURMISTRZ MIASTA I GMINY w  M R O C Z Y ogłasza nabór [...]

metryczka