2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Obwieszczenie Burmistrza Masta i Gminy Mrocza o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefoni komórkowej nr BT 42573

Znak sprawy: RI.BUA 7331-40/2009

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 15-06-2009 r., decyzji Nr 40/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej  na budowie urządzenia łączności publicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 42573 „MROCZA 2”wraz z drogą dojazdową i przyłączem ener-getycznym na terenie działki nr 350 w miejscowości Mrocza.
Stronom przysługuje prawo odwołania od przedmiotowej decyzji do Samorządo-wego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, wnoszonego za pośrednictwem
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, w terminie 28 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza


            Wiesław Gozdek         

 

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (15 czerwca 2009)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (17 czerwca 2009, 11:35:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2202