2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

7. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie konkursu na stanowisko Młodszego Referenta w Referacie Finansowo-Budżetowym

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 2/2007
z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 142. poz. 1593 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Młodszego referenta - 1 etat w Referacie Finansowo - Budżetowym Urzędu Miasta i Gminy Mrocza.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
   1) wykształcenie minimum średnie    kierunek rachunkowość.
   2) biegła znajomość obsługi komputera (znajomość obsługi programu księgowego oraz        Word i Excel. )
   3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
   4) nieposzlakowana opinia.
   5) minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej.
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
   1) znajomość przepisów prawnych:
    a) ustawy o finansach publicznych.
    b) ustawy o rachunkowości.
    c) ustawy o samorządzie gminnym,
    d) kodeks postępowania administracyjnego.
   2) umiejętność pracy w zespole.
   3) dyspozycyjność, systematyczność i dokładność.
   4) wskazana znajomość j. angielskiego.
3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
   1) całokształt prac związanych z polityką rachunkowości środków Unii Europejskiej,
   2) obrót, ewidencja dokumentów i księgowanie środków UE,
   3) rozliczanie programów z udziałem środków UE,
   4) rozliczanie dotacji na zadania zlecone i własne.
   5) księgowanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
   6) księgowanie rachunku sum depozytowych.
   7) inne prace wykonywane w Referacie Finansowo    Budżetowym.
4. WYMAGANE DOKUMENTY:
   1) list motywacyjny.
   2) życiorys zawodowy ( CV).
   3) kserokopie świadectw potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje.
   4) kserokopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie.
   5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
   6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie.
   7) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie karany za przestępstwo popełnione        umyślnie. 
   8) oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku.
   9) oświadczenie o treści .. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych        dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia        29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002 r. Nr 101. poz. 926 z        późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r.o pracownikach samorządowych ( Dz. U.        z 2001 r. Nr 142. poz. 1593 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, pokój 204 lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, ul. Plac 1 Maja 20. 89-115 Mrocza z dopiskiem na kopercie .. Oferta o naborze Nr 2/2007 - Młodszy referent" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2007 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
10) Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu oraz o
wynikach naboru, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej: ( www.bip.mrocza.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy
Mrocza.

pobierz (54kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (13 kwietnia 2007)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (16 kwietnia 2007, 07:35:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2823