2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

5. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MROCZA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

I. Szkoły Podstawowej w Mroczy
II. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy
III. Przedszkola Miejskiego w Mroczy

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6.05.2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
   1) pisemne uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania         i rozwoju szkoły lub placówki;
    2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację         o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej         – w przypadku nauczyciela akademickiego;
    3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowego oraz dokumenty         potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej         nauczycielem;
    4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie         wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku         osoby niebędącej nauczycielem;
    5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu         zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu         zarządzania oświatą;
    6) aktualną ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt         1 niniejszego ogłoszenia;
    7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy         na stanowisku dyrektora;
     8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.         76 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97,         poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie         dyscyplinarne;
     9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie          oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
     10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych          związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1          pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny          finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);
     11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych          osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych          ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na          stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać osobiście w pokoju 204 w zamkniętych kopertach z podanym adresem i dopiskiem ,, Konkurs na stanowisko dyrektora .....(nazwa placówki)” w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia  do dnia 25 kwietnia 2007 r. do godziny 15.00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, ul. Plac 1 Maja 20, 89 – 115 Mrocza.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (4 kwietnia 2007)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (5 kwietnia 2007, 14:47:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2488