2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

2. Ogłoszenie o naborze Nr 1/2006

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2006
z dnia 26 stycznia 2006 r.

 Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
 MROCZA

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy  w wymiarze ½ etat

1. Wymagania:
a) wykształcenie wyższe o kierunku informatyka i zarządzanie siecią,
b) bardzo dobra znajomość programów WINDOWS, LINUX,
c) dobra umiejętność tworzenia stron ,,www,,
d) wskazany minimum 2 letni staż pracy na stanowisku informatyka  i administratora sieci komputerowej,
e) wysoka motywacja do pracy,
f) samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów,
g) cieszyć sie nieposzlakowaną opinią,
h) wskazana znajomość j. angielskiego,
i) bardzo dobra znajomość aktów prawnych:
- ustawy o samorządzie gminnym
- ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów wynikających z tej ustawy,
- ustawy o ochronie informacji niejawnych.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) sporządzanie planów rozwoju komputeryzacji,
b) sporządzanie planów napraw i remontów systemów komputerowych,
c) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia systemów teleinformatycznych,
d) obsługa serwerów LINUX , programów PŁATNIK oraz środowisko programów Office i Open Office,
e) administrowanie siecią komputerową,
f) konserwacja sprzętu komputerowego,
g) wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji ,
h) zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych,
i) przygotowywanie sprawozdań dotyczących systemów informatycznych,
j) współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Informatycznym w zakresie komputeryzacji,

3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie świadectw lub zaświadczeń potwierdzające zatrudnienie,
e) oryginał kwestionariusza osobowego,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
g) kserokopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
h) referencje,
i) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku informatyka,
j) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, pokój 204 lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Mrocza, ul. Plac 1 Maja 20, 89 – 115 Mrocza z dopiskiem: ,, Oferta zatrudnienia Nr 1/2006 – informatyk” w terminie do dnia 10 lutego 2006 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.mrocza.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Mrocza.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

pobierz oryginał (52kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (26 stycznia 2006)
Opublikował: Sebastian Mazur (30 stycznia 2006, 12:44:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2253