2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

17. Ogłoszenie o konkursie Nr 1 Dyrektora MGOKiR w Mroczy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR 1/05

Dyrektora MGOKiR w Mroczy
ogłasza konkurs na kandydata Kierownika obiektu Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego
przy MGOKiR w Mroczy (...)

I. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r Nr 142, póz. 1593 z późn. zm./ oraz na podstawie Uchwały Nr 30/59/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 czerwca 2005 r, w sprawie zmiany załącznika nr 6 do Uchwały nr 30/303/24/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych gminy Mroczą przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Mroczą i postanawiam co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Kierownika Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego przy MGOKiR w Mroczy.

§ 2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe lub średnie z przygotowaniem pedagogicznym,
2) posiada umiejętność w kierowaniu zespołem pracowniczym,
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
4) nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
5) posiada umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych,
6) posiada znajomość zasad finansów publicznych,
7) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi,
8) wskazana umiejętność obsługi komputera,
9) wskazana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
10) pożądany staż pracy na kierowniczym stanowisku 4 lata,
11) posiada umiejętność w zarządzaniu obiektem hotelowo-rekreacyjnym i organizowaniu imprez
sportowo-rekreacyjnych.

§ 3. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:
- życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
- list motywacyjny oraz koncepcja funkcjonowania obiektu hotelowo - rekreacyjnego,
- dyplom i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- kwestionariusz osobowy,
- zaświadczenie o niekaralności,
- zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.
Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 28 grudnia 2005 r. do godziny 15.00
- osobiście w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy, biuro MGOKiR
- lub przesłać na adres : Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
ul. Śluzowa 6 , 89-115 Mroczą
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926
z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001
r. Nr 142, póz. 1593 z późn. zm./".
Uwaga:
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie
umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w
Mroczy /www.bip.mrocza.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w MGOKiR w Mroczy przy ul. Śluzowa 6,

§ 4. W celu przeprowadzenia konkursu zostanie powołana komisja konkursowa.

§ 5. Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy

Kamila Łaczna

metryczka


Wytworzył: Kamila Łaczna (13 grudnia 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (14 grudnia 2005, 13:44:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2729