2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

10. Ogłoszenie o naborze Nr 3/05 Kierownika MGOPS w Mroczy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR 3/05
p.o. Kierownika MGOPS w Mroczy
ogłasza konkurs na kandydata Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej
przy MGOPS w Mroczy (...)

I. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./ oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej i postanawiam co następuje: 

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Miejsko – Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Mroczy.

§ 2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym lub wyższe socjalne , lub wyższe o kierunku psychologia,  posiada minimum 5 lat pracy w placówkach opiekuńczo -wychowawczych,
2) posiada umiejętność organizowania i prowadzenia działalności WTZ,
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
4) nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
5) posiada umiejętność w kierowaniu zespołem pracowniczym,
6) posiada umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych,
7) posiada znajomość zasad finansów publicznych,
8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
9)  wskazana umiejętność obsługi komputera,

§ 3. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:
- życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
- list motywacyjny,
- dyplom i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- kwestionariusz osobowy,
- wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.

Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 21 listopada 2005 r.
- osobiście w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy, pokój Nr 1
- lub przesłać na adres : p.o. Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
ul. Łąkowa 7 , 89-115 Mrocza
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dopisanie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./”.
Uwaga:
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy /www.bip.mrocza.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w MGOPS w Mroczy przy ul. Łąkowej 7 , a także w dwóch gazetach regionalnych: Czas Nakła i Powiat Nakielski
§ 4. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone w dwóch gazetach regionalnych: Czas Nakła i Powiat Nakielski
§ 5. W celu przeprowadzenia konkursu zostanie powołana komisja konkursowa.
§ 6. Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wywieszono na tablicy informacyjnej MGOPS w Mroczy: 9 listopada 2005 r.

metryczka


Wytworzył: Aurelia Joachimiak (9 listopada 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (10 listopada 2005, 13:41:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3227