2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

9. Ogłoszenie o naborze Nr 2/05 Kierownika MGOPS w Mroczy

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/05
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./
p.o. Kierownika MGOPS w Mroczy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska Warsztatów Terapii Zajęciowej  przy    MGOPS w Mroczy (...) pracownik administracyjno-, księgowa, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant

Pracownik administracyjny
 w wymiarze całego ½ etatu
- na podstawie umowy o pracę.

Liczba lub wymiar etatu: ½ - 20 godz. tygodniowo
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia  1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U. z 1997 r. Nr 123 poz. 776 z późn. Zm.)  oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej i obejmuje przede wszystkim:
1.   Zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004rt w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
2. Koordynacja zajęć w poszczególnych pracowniach, opracowywanie grafików dowozu uczestników i dyżurów pracowników,
3.   Sporządzanie list kieszonkowego uczestników /na tzw, „trening ekonomiczny"/
4.   Prowadzenie gospodarki kasowej ze środków budżetowych Warsztatu, środków ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników i funduszy socjalnych.
5.  Prowadzenie gospodarki pieniężnej w ramach ustalonej wysokości pogotowia kasowego.
6.   Wystawianie czeków gotówkowych i rozrachunkowych.
7.   Dokonywanie wypłat w oparciu o zatwierdzone dokumenty źródłowe.
8.   Podejmowanie z BANKU gotówki na bieżące wypłaty.
9.   Prowadzenie dokumentacji administracyjno-biurowej
10. Prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
11. Przepisywanie pism,
12. Rozliczanie zaliczek,
13. Sporządzanie raportów kasowych,
14. Prowadzenie dokumentacji kadrowej.
15. Współpraca z pracownikami WTZ,

Pracownik
- księgowa
w wymiarze całego ½ etatu - na podstawie umowy o pracę.

Liczba lub wymiar etatu: ½ - 20 godz. tygodniowo
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:
1. Zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
2. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami, a zwłaszcza: prawidłowe prowadzenie rachunkowości w oparciu o aktualne przepisy, prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przepisami prawnymi, prowadzenie księgowości materiałowej, prawidłowe i bieżące prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
-    sporządzanie list płac dla pracowników,
prowadzenie na bieżąco kart wynagrodzeń pracowników.
- współpraca z pracownikiem administracyjnym przy sprawozdawczości kwartalnej, półrocznej, rocznej,
-    obliczanie zasiłków chorobowych.
 3. Ponoszenie odpowiedzialności służbowej i karnej za powierzone do realizacji zadania:
- rozliczenie rocznych zeznań podatkowych
-prowadzenie kont analitycznych i syntetycznych oraz księgi głównej
-sporządzanie bilansu rocznego i półrocznego,
4. Dokonywanie zakupów materiałów biurowych dotyczących księgowości.
5. Inne zadania wynikające z księgowości

Pracownik
– instruktor terapii zajęciowej w pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego 
w wymiarze całego 1 etatu - na podstawie umowy o pracę.

Liczba lub wymiar etatu: 1 - 40 godz. tygodniowo
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:
1.   Zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
2.   Opracowanie programu pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego o dla całego zespołu oraz: indywidualnego programu dla. każdego uczestnika.
3.   Opracowanie indywidualnych efektów terapii dla uczestników pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego - dwukrotnie w ciągu roku,
4.   Zabezpieczenie pełnego bezpieczeństwa każdego uczestnika,
5.   Troska o jego rozwój psychofizyczny.
6. Wdrażanie uczestników do obowiązku Pracy-
7,   Stała, współpraca z psychologiem,, lekarzem, pielęgniarką i rehabilitantem,
8.   Przygotowanie pracowni do zajęć z zakresu gospodarstwa domowego.
9.   Zabezpieczenie powierzonego mienia i materiału.
10. Troska o ład i porządek pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego oraz, o czystość na świetlicy.
11. Udział w radach programowych /lx tygodniowo/,
12. Prowadzenie indywidualnego zeszytu obserwacji, zawierającego aktualne informacje o przebiegu rehabilitacji oraz okresowe oceny efektów, a także modyfikacje programów rehabilitacji w związku z efektami prowadzonych działań.
13. Prowadzenie książki pracy uczestnika warsztatu wypełnianej przez  uczestnika samodzielnie lub przy pomocy pracownika warsztatu,
14. Współpraca z rodzicami lub opiekunami.
15. Prowadzenie tzw, treningu ekonomicznego uczestników.
16.Przygotowywanie uczestników i udział w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Warsztat.

Pracownik
– instruktor terapii zajęciowej w pracowni muzyczno - teatralnej 
w wymiarze całego 1 etatu - na podstawie umowy o pracę.

Liczba lub wymiar etatu: 1 - 40 godz. tygodniowo
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:
1.  Zapoznanie się / Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,
2.  Opracowanie programu pracowni muzyczno- teatralnej dla całego zespołu oraz indywidualnego programu dla każdego uczestnika pod kątem wykorzystania i doskonalenia ich umiejętności muzycznych l teatralnych,
3.   Opracowanie indywidualnych efektów terapii dla uczestników pracowni muzyczno-teatralnej - dwukrotnie w ciągu roku.
4.   Zabezpieczenie pełnego bezpieczeństwa każdego uczestnika,
5.   Troska o jego rozwój psychofizyczny,
6.   Wdrażanie uczestników do obowiązku pracy,
7.   Stała współpraca z psychologiem, lekarzem, pielęgniarką i rehabilitantem.
8.   Przygotowanie pracowni do zajęć muzyczno-teatralnych,
9.   Zabezpieczenie powierzonego mienia i materiału.
10. Troska o ład, porządek i wystrój pracowni oraz pełnienie czynnego dyżuru przy sprzątaniu pomieszczeń WTZ.
11. Udział w radach programowych /l x tygodniowo/.
12. Prowadzenie indywidualnego zeszytu obserwacji, zawierającego aktualne informacje o przebiegu rehabilitacji oraz okresowe oceny efektów, a Lak/e modyfikacje programów rehabilitacji w związku z elektami prowadzonych działań
13. Prowadzenie książki pracy uczestnika warsztatu wypełnianej przez uczestnika samodzielnie lub przy pomocy pracownika warsztatu.
14. Współpraca z rodzicami lub opiekunami.
15. Prowadzenie tzw, treningu ekonomicznego uczestników.
16. Przygotowywanie uczestników i udział w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Warsztat.
17. Przygotowywanie uczestników pod kątem, instrumentalno - wokalnym do udziału w imprezach muzycznych i. teatralnych /festiwale, koncerty, konkursy i przeglądy piosenki, formy teatralne/,
18. Prowadzenie zajęć umuzykalniających i rozwijanie kultury żywego słowa 71 x w tygodniu/.
19. Przygotowanie do właściwego odbioru przeżywania oraz oceniania sztuki.

Pracownik
– instruktor terapii zajęciowej w pracowni rękodzieła i plastycznej 
w wymiarze całego 1 etatu - na podstawie umowy o pracę.

Liczba lub wymiar etatu: 1 - 40 godz. tygodniowo
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:
1.   Zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej dnia 23 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
2. Opracowanie programu pracowni rękodzielniczo-plastycznej dla całego zespołu orau, indywidualnego programu dla każdego uczestnika pod kątem wykorzystania i doskonalenia ich umiejętności plastycznych i rękodzielniczych.
3. Opracowanie indywidualnych elektów terapii dla uczestników pracowni rękodzielniczo-plastycznej ~ dwukrotnie w ciągu roku,
4.  Rozwijanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności uczestników w zakresie, szt.uk plastycznych, haftu, szydełkowania, rękodzieła artystycznego.
5.  Zabezpieczenie pełnego bezpieczeństwa każdego uczestnika,
6.   Troska o jego rozwój psychofizyczny,
7.   Wdrażanie uczestników do obowiązku pracy.
8.   Stalą współpraca z psychologiem, lekarzem, pielęgniarką i rehabilitantem,
9.   Przygotowanie pracowni tło zajęć rękodzielniczo -   plastycznych.
10. Zabezpieczenie powierzonego mienia i materiału,
11. Troska o ład, porządek i wystrój pracowni ora/, pełnienie czynnego dyżuru przy sprzątaniu pomieszczeń WTZ,
12. Udział w radach programowych /lx. tygodniowo/.
13. Prowadzenie Indywidualnego zeszytu obserwacji, zawierającego aktualne informacje o przebiegu rehabilitacji oraz okresowe oceny efektów, a także modyfikacje programów rehabilitacji w związku ?. efektami prowadzonych działań, /
14. Prowadzenie książki pracy uczestnika warsztatu wypełnianej przez uczestnika samodzielnie lub przy pomocy pracownika warsztatu,
15. Współpraca z rodzicami lub opiekunami.
16. Prowadzenie tzw. treningu ekonomicznego uczestników,
17. Wykonywacie przy współudziale uczestników kostiumów i elementów dekoracji do inscenizacji. Przygotowywanie uczestników pod kątem plastycznym do udziału w Imprezach plenerowych i Innych / konkursy, aukcje, festyny/. Troska o wystrój plastyczny WTZ / pracownia, korytarze, świetlica/.
18. Przygotowywanie do właściwego odbioru przeżywania oraz oceniania sztuki,
19. Prowadzenie kroniki WTZ.

Pracownik
– instruktor terapii zajęciowej w pracowni kroju i szycia 
w wymiarze całego 1 etatu - na podstawie umowy o pracę.

Liczba lub wymiar etatu: 1 - 40 godz. tygodniowo
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:
1.  Zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r, w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,
2.   Opracowanie programu pracowni kroju i szycia dla całego zespołu oraz indywidualnego programu dla każdego uczestnika
3.   Opracowanie indywidualnych efektów terapii dla uczestników pracowni kroju i szycia - dwukrotnie w ciągu roku.
4.   "Nauka umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu czynności krawieckich.,
5.   Zabezpieczenie pełnego bezpieczeństwa każdego uczestnika.
6.   Troska o jego rozw6j psychofizyczny.
7.   Wdrażanie uczestników do obowiązku pracy.
R.   Siała współpraca z psychologiem, lekarzem, pielęgniarką i rehabilitantem.
9.   Przygotowanie pracowni do zajęć kroju i szycia,
10. Zabezpieczenie powierzonego mienia i. materiału.
11. Troska o ład, porządek i wystrój pracowni oraz pełnienie czynnego dyżuru przy sprzątaniu pomieszczeń W'1'Z.
12. Udział w radach programowych /lx tygodniowo/.
.13. Prowadzenie indywidualnego zeszytu obserwacji, zawierającego aktualne informacje o przebiegu rehabilitacji oraz okresowe oceny efektów, a także modyfikacje programów rehabilitacji w związku z efektami prowadzonych działań.
14. Prowadzenie książki pracy uczestnika warsztatu wypełnianej przez uczestnika samodzielnie lub przy pomocy pracownika warsztatu
15. Współpraca z rodzicami lub opiekunami.
16.. Prowadzenie tzw. treningu ekonomicznego uczestników.
17. Wykonywanie przy współudziale uczestników kostiumów i elementów dekoracji do inscenizacji,

Pracownik
– instruktor terapii zajęciowej w pracowni ogrodniczo-stolarskiej
w wymiarze całego 1 etatu - na podstawie umowy o pracę.

Liczba lub wymiar etatu: 1 - 40 godz. tygodniowo
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:
1.   Zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r, w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
2.  Opracowanie programu pracowni stolarstwa lekkiego dla całego zespołu oraz indywidualnego programu dla każdego uczestnika
3. Opracowanie indywidualnych efektów terapii dla uczestników pracowni stolarstwa lekkiego - dwukrotnie w ciągu roku.
4.   Zabezpieczenie pełnego bezpieczeństwa każdego uczestnika /podstawowe zasady BHP/.
5.  Troska o jego rozwój psychofizyczny.
6.   Wdrażanie uczestników do obowiązku pracy.
7.   Stała współpraca z psychologiem, lekarzem, pielęgniarką i rehabilitantem.
8.   Przygotowanie pracowni do zajęć stolarskich,
9. Prowadzenie wraz z uczestnikami prac porządkowo - stolarskich w Warsztacie oraz na przyległym terenie / prace z zakresu ogrodnictwa/.
10. Zabezpieczenie powierzonego mienia i materiału.
11. Troska o ład, porządek i wystrój pracowni oraz pełnienie czynnego dyżuru przy sprzątaniu pomieszczeń WIZ,
-   utrzymywanie czystości /odśnieżanie/ otoczenia wokół budynku WTZ
-   prowadzenie zajęć o tematyce ogrodniczej / prace w ogródku: sianie, sadzenie, podlewanie, nauka koszenia kosiarką, grabienie/
12. Udział w radach programowych /lx tygodniowo/.
13. Prowadzenie indywidualnego zeszytu obserwacji, zawierającego aktualne informacje o przebiegu rehabilitacji oraz okresowe oceny efektów, a także modyfikacje programów rehabilitacji w związku z efektami prowadzonych działań. / §12,4/
14. Prowadzenie książki pracy uczestnika warsztatu wypełnianej przez uczestnika samodzielnie lub przy pomocy pracownika warsztatu.
15. Współpraca z rodzicami lub opiekunami.
16. Prowadzenie tzw. treningu ekonomicznego uczestników.
17. Przygotowywanie uczestników i udział w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Warsztat.
18. Wykonywanie elementów dekoracji do inscenizacji.

Pracownik
- psycholog
w wymiarze całego ½ etatu - na podstawie umowy o pracę.

Liczba lub wymiar etatu: ½ - 20 godz. tygodniowo
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:
1.   Zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r, w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
2.   Prowadzenie zajęć terapeutycznych pod kątem kształtowania i podtrzymywania umiejętności interpersonalnych wśród uczestników i ich rodzin.
3.   Prowadzenie zajęć terapeutycznych dotyczących podtrzymywania umiejętności szkolnych w ramach indywidualnej lub grupowej pracy z uczestnikami,
4.   Terapia krótkoterminowa - przeciwdziałanie lub rozwiązywanie konfliktów wśród uczestników,
5. Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników pod kątem .rozwijania i podtrzymywania umiejętności wychowawczych.
6.   Prowadzenie szkoleń i „Grup wsparcia" dla instruktorów Warsztatu w ramach rady programowej oraz indywidualnych konsultacji.
7.   Współpraca z pozostałymi pracownikami WTZ
-    sprawdzanie :Książek pracy" i zeszytów obserwacji uczestników
8.   Pomoc instruktorom w opracowywaniu programów pracy każdej pracowni oraz programów indywidualnych dla każdego uczestnika,
9. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej uczestnika w zakresie rozwoju psychofizycznego z uwzględnieniem terapii zajęciowej.
10. Udział w spotkaniach z rodzicami lub opiekunami dotyczącymi funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w rodzinie i w społeczeństwie.
11. Udział w radach programowych /lx tygodniowo/,
12. Odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt i pomoce do prowadzenia, terapii,
13. Prowadzenie praktyk dla studentów Uniwersytetów oraz słuchaczy Studium Terapii Zajęciowej,
14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej frekwencji uczestników,

Pracownik
- rehabilitant 
w wymiarze całego 1 etatu - na podstawie umowy o pracę.

Liczba lub wymiar etatu: 1 - 40 godz. tygodniowo
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:
1. Zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej / dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
2.  Troska o ogólny rozwój psychofizyczny uczestników.
3. Podtrzymywanie i rozwój sprawności .fizycznej uczestników.
4.   Opracowanie na podstawie diagnoz lekarskich programu rehabilitacji indywidualnej i grupowej.
5.   Indywidualna i grupowa rehabilitacja uczestników.
6.   Prowadzenie dokumentacji rozwoju psychofizycznego uczestników.
7.   Dbałość o bezpieczeństwo uczestników.
8. Współpraca z lekarzem, psychologiem, pielęgniarka, oraz instruktorami terapii zajęciowej.
9.   Współpraca z rodzicami.
10. Zabezpieczenie i dbałość o sprzęt do rehabilitacji.
11. Przygotowanie sali rehabilitacyjnej do zajęć.
12. Dbałość o porządek i ład na sali rehabilitacyjnej.
13.. Udział w radach programowych /l x tygodniowo/,
14. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej.
15. Posiadanie kursu udzielania  pierwszej pomocy.

II. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskami: 
a/ niezbędne:
* posiadać wykształcenie min. średnie na stanowisko: pracownika administracji –liceum ekonomiczne posiadać znajomość procedury administracyjnej, posiadać umiejętność obsługi komputera /programy WORD, EXCEL/,
• posiadać wykształcenie min. średnie na stanowisko: księgowej –liceum ekonomiczne lub studium ekonomiczne, posiadać znajomość księgowości i umiejętności obsługi komputera
• posiadać wykształcenie na stanowiska instruktorów terapii zajęciowej: studium terapii zajęciowej, wyższe pedagogiczne, kwalifikacje zawodowe i kurs pedagogiczny
* posiadać wykształcenie na stanowisko psychologa – ukończoną psychologię
* posiadać wykształcenie na stanowisko rehabilitanta: studium fizjoterapii, technika rehabilitacji
* a także nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
b/ dodatkowe:
* umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się,
* odbyty staż,
* samodzielność, odpowiedzialność.

III. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:
- życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
- list motywacyjny,
- dyplom i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- kwestionariusz osobowy,
- wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.
Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 21 listopada 2005 r.
- osobiście
w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy, pokój Nr 1
- lub przesłać na adres : p.o. Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
ul. Łąkowa 7 , 89-115 Mrocza
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Prosimy o dopisanie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./”.
Uwaga:
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy /www.bip.mrocza.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w MGOPS w Mroczy przy ul. Łąkowej 7 .

Wywieszono na tablicy informacyjnej MGOPS w Mroczy: 9 listopada 2005 r.

metryczka


Wytworzył: Aurelia Joachimiak (9 listopada 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (10 listopada 2005, 13:26:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3687