2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

8. Ogłoszenie o naborze Nr 1/05 Kierownika MGOPS w Mroczy

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/05
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./
p.o. Kierownika MGOPS w Mroczy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko w MGOPS w Mroczy, ul. Łąkowa 7:
Pracownik ds. zaliczek alimentacyjnych
w sekcji zaliczek alimentacyjnych w wymiarze całego etatu
- na podstawie umowy o pracę.

Liczba lub wymiar etatu: 1

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wynika z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 20005 r. Nr 86 poz. 732) i obejmuje przede wszystkim:
1) przyjmowanie interesantów,
2) rejestrowanie komputerowe wniosków o zaliczki alimentacyjne
3) analiza danych zawartych w załączonej dokumentacji,
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zaliczkę alimentacyjną,
5) wprowadzanie danych z wniosków do systemu informatycznego,
6) analiza danych zawartych we wnioskach
7) wydawanie postanowień,
8) kontrola i weryfikacja przygotowanych decyzji i postanowień,
9) prowadzenie bieżących rozliczeń finansowych z komornikami osób, którym wypłacono zaliczki,
10) prowadzenie kwartalnych rozliczeń finansowych z komornikami,
11) prowadzenie postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych,
12) wydawanie zaświadczeń o pobieraniu zaliczki alimentacyjnej niezbędnych innym instytucjom,
13) współpraca z komornikami dłużników alimentacyjnych,
14) prowadzenie dokumentacji,
15) przygotowywanie decyzji pozytywnych i odmownych
16) przygotowywanie dokumentacji dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
17) analiza decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz zajmowanie stanowiska poprzez wydawanie decyzji,
18) udzielanie odpowiedzi na wpływającą korespondencję,
19)sporządzanie list wypłat
20) udzielanie informacji w zakresie ustawy i rozporządzeń o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej,
21) wydawanie odpowiednich kompletów druków wniosków – wraz z pouczeniem,
22) przyjmowanie wniosków wraz z kompletem dokumentacji niezbędnej do ich rozpatrzenia,
23) prowadzenie rejestru spraw wpływających do Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych,
24) przyjmowanie pism i odwołań w sprawach świadczeń alimentacyjnych,
25) udzielanie bieżących wyjaśnień i informacji w sprawie toczących się postępowań administracyjnych,
26) wysyłka korespondencji.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
a/ niezbędne:
* posiadać wykształcenie średnie,
* posiadać znajomość procedury administracyjnej, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej
* posiadać umiejętność obsługi komputera /programy WORD, EXCEL/,
* a także nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
b/ dodatkowe:
* umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się,
* odbyty staż,
* samodzielność, odpowiedzialność.

III. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:
- życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
- list motywacyjny,
- dyplom i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- kwestionariusz osobowy,
- wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.

Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 28 listopada 2005 r.:
-  osobiście - w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy, pokój Nr 1
- lub przesłać na adres : p.o. Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Łąkowa 7 , 89-115 Mrocza

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Prosimy o dopisanie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./”.

Uwaga:

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy /www.bip.mrocza.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w MGOPS w Mroczy przy ul. Łąkowej 7 .

Wywieszono na tablicy informacyjnej MGOPS w Mroczy: 3 listopada 2005 r.

metryczka


Wytworzył: Aurelia Joachimiak (3 listopada 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (3 listopada 2005, 11:46:46)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (3 listopada 2005, 12:01:27)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3105