2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Informacja

Mrocza, dnia 25 sierpnia 2005r.

RR 7524-38/2005

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627: z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wniosku Pana Zbigniewa Rasiewicza reprezentującego Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Bydgoszczy (data wpływu do UMiG Mrocza 17.8.2005r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „POLKOMTEL” S.A. z siedzibą w Warszawie  Al. Jerozolimskie 81, w związku  z:

             
planowaną budową stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 42532 na działce nr 9/14 w miejscowości Orle, gm. Mrocza.
Na podstawie art. 50 ust. 1. pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr.62, poz.627; z poźn. zm.) w związku z art.. 2 ust. 1 pkt.7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573) dla instalacji radiokomunikacyjnej emitującej pole elektromagnetyczne, którego równoważna moc promieniowania izotropowego wynosić będzie ponad 100W, istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Z  wnioskiem i raportem można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy – Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – pok. 108 tel. 386-74-27 oraz składać skargi i wnioski w terminie 21 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości.

Otrzymują
1.Pani Joanna Pałamarczuk- Orle 17, 89-115 Mrocza
2.Tablica ogłoszeń UMiG Mrocza
3.Tablica ogłoszeń sołectwa Witosław
4.Strona internetowa UMiG Mrocza - www.bip.mrocza.pl
5.Referat Inwestycji -w miejscu
6.A/a – (WJ)

Do wiadomości:
Zbigniew Rasiewicz
Kancelaria Radcy Prawnego
Bydgoszcz ul. Wieniawskiego 15

 

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Łukaszczyk (25 sierpnia 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (25 sierpnia 2005, 11:24:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2110