2024

2024

Zarządzenie Nr 0050.124.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 lipca 2024 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza i administrowanych przez Gminę Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.120.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 05 lipca 2024 r.

w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych pracownikom wykonującym pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe [...]

Zarządzenie Nr 0050.118.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 05 lipca 2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy, ul. Łobżenicka 11c oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.121.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 05 lipca 2024 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz użyczenie [...]

Zarządzenie Nr 0050.119.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 05 lipca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatków funkcyjnego i specjalnego dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.117.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 04 lipca 2024 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [...]

Zarządzenie Nr 0050.116.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 lipca 2024 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz wyznaczenia Zespołu Redakcyjnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.115.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 lipca 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.114.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 czerwca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.113.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego [...]

Zarządzenie Nr 0050.112.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego [...]

Zarządzenie Nr 0050.111.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego [...]

Zarządzenie Nr 0050.110.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 czerwca 2024 r.

W sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego [...]

Zarządzenie Nr 0050.109.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 czerwca 2024 r.

W sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego [...]

Zarządzenie Nr 0050.108.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego [...]

Zarządzenie Nr 0050.107.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego [...]

Zarządzenie Nr 0050.106.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zebrania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy w celu przeprowadzenia wyboru Przedstawiciela pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.105.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2024 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, o wartości [...]

Zarządzenie Nr 0050.104.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2024 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, o wartości [...]

Zarządzenie Nr 0050.103.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2024 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, o wartości [...]

Zarządzenie Nr 0050.102.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego "InforN" [...]

Zarządzenie Nr 0050.101.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie oddania w użyczenie pomieszczenia stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.100.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.99.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu wyboru Przedstawiciela pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.97.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów i przerw wakacyjnych w pracy Przedszkola Miejskiego w Mroczy i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrocza na rok szkolny 2023/2024 [...]

Zarządzenie Nr 0050.98.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.96.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 czerwca 2024 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, o wartości [...]

Zarządzenie Nr 0050.94.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji "Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich oc [...]

Zarządzenie Nr 0050.93.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia regulaminu jej pra [...]

Zarządzenie Nr 0050.92.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.91.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.90.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok [...]

Zarządzenie nr 0050.89.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mroczy sprawozdania finansowego za 2023 rokTreść Zarządzenia [...]

Zarządzenie nr 0050.88.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy za rok 2023 [...]

Zarządzenie nr 0050.87.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za rok 2023 [...]

Zarządzenie nr 0050.86.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.85.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza na kadencję 2024-2029 [...]

Zarządzenie nr 0050.84.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2024 roku [...]

Zarządzenie nr 0050.83.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.82.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.81.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie wyznaczenia Straży Miejskiej w Mroczy do zapewnienia transportu w zakresie realizacji procedury postępowania pracownika socjalnego podczas zapewnienia dziecku ochrony w razie zagrożenia życia lub zdrowia w związku z wystąpieniem [...]

Zarządzenie nr 0050.80.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż specjalnych samochodów pożarniczych i powołania Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie nr 0050.79.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie powołania członków Gminnej Rady Biznesu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.78.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie powołania komisji i określenia procedury przeprowadzenia publicznego losowania wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.77.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie odwołania Pani Michaliny Długołęckiej ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.76.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. [...]

Zarządzenie nr 0050.75.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.74.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 maja 2024 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych [...]

Zarządzenie nr 0050.73.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie powołania Gminnej Rady Biznesu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.72.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.71.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie oddania w użyczenie część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.69.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok [...]

Zarządzenie nr 0050.70.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.68.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mrocza za I kwartał 2024 roku [...]

Zarządzenie nr 0050.67.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie techniczno-administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. [...]

Zarządzenie nr 0050.66.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.65.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.64.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. informatyki, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. [...]

Zarządzenie nr 0050.63.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [...]

Zarządzenie nr 0050.62.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż specjalnych samochodów pożarniczych i powołania Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie nr 0050.61.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy referent ds. obsługi administracyjnej i kancelaryjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.60.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 kwietnia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok [...]

Zarządzenie nr 0050.59.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 kwietnia 2024 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, o wartości [...]

Zarządzenie nr 0050.58.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.57.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy referent ds. obsługi administracyjnej i kancelaryjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w MroczyZarządzenie zmienione zarządzeniem nr 0050.61.2024 z dnia 17 [...]

Zarządzenie nr 0050.55.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży [...]

Zarządzenie nr 0050.53.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok [...]

Zarządzenie nr 0050.54.1.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2023 rok [...]

Zarządzenie nr 0050.52.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2023 rokczęść I [...]

Zarządzenie nr 0050.54.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. [...]

Zarządzenie nr 0050.51.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.50.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego [...]

Zarządzenie nr 0050.49.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.48.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie określenia zasad zamawiania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.47.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.46.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.45.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, o wartości zamówienia [...]

Zarządzenie nr 0050.44.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie techniczno-administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 [...]

Zarządzenie nr 0050.43.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 [...]

Zarządzenie nr 0050.42.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.41.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.40.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 08 marca 2024 r.

w sprawie powołania rzeczoznawców do spraw szacowania wartości rynkowej zwierząt w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych i zaraźliwych, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt oraz sprzętu na [...]

Zarządzenie nr 0050.39.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 07 marca 2024 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, o wartości zamówienia [...]

Zarządzenie nr 0050.38.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 06 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [...]

Zarządzenie nr 0050.37.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 04 marca 2024 r.

w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego [...]

Zarządzenie nr 0050.36.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 04 marca 2024 r.

w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego [...]

Zarządzenie nr 0050.35.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 04 marca 2024 r.

w sprawie oddania w najem gabinetu stomatologicznego stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie nr 0050.33.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.31.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mrocza za IV kwartał 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 0050.32.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. zamówień publicznych w UMiG w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.30.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie przewozu dzieci, którym Gmina Mrocza nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół [...]

Zarządzenie nr 0050.27.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż specjalnych samochodów pożarniczych i powołania Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie nr 0050.28.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego [...]

Zarządzenie nr 0050.29.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego [...]

Zarządzenie nr 0050.26.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.25.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w Gabinecie Stomatologicznym położonym przy ulicy Łobżenickiej 11 w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.24.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. informatyki, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia [...]

Zarządzenie nr 0050.23.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę [...]

Zarządzenie nr 0050.22.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze wewnętrznym na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. kadr w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.21.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 lutego 2024 r.

W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz [...]

Zarządzenie nr 0050.20.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 r., maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2024 r. ze środków na doskonalenie [...]

Zarządzenie nr 0050.19.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 stycznia 2024 r.

W sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie  w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" II nabór na terenie gminy MroczaTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie nr 0050.18.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 stycznia 2024 r.

Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.14.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 stycznia 2024 r.

W sprawie zmieniające Uchwałę NR LXXI/574/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2023 rok [...]

Zarządzenie nr 0050.17.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 stycznia 2024 r.

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych [...]

Zarządzenie nr 0050.15.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 stycznia 2024 r.

W sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora i powołania zespołu wspomagającego przeprowadzenie badania bezdomności na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.13.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie zasad awansu zawodowego pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.12.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [...]

Zarządzenie nr 0050.11.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie wskazania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.10.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 stycznia 2024 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.32.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.9.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 stycznia 2024 r.

w  sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko-Gminnego Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji z zakresu dodatku osłonowego należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.8.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 stycznia 2024 r.

w  sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko-Gminnego Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji z zakresu dodatku osłonowego należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.7.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 stycznia 2024 r.

w  sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko-Gminnego Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji z zakresu dodatku osłonowego należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.6.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 stycznia 2024 r.

w  sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko-Gminnego Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i przekazywania informacji z zakresu dodatku osłonowego należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.5.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 stycznia 2024 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy [...]

Zarządzenie nr 0050.4.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 stycznia 2024 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem [...]

Zarządzenie nr 0050.3.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 stycznia 2024 r.

zmieniające zarządzenie nr 0050.158.2023 z dnia 20 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych  stanowiących zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.2.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany [...]

Zarządzenie Nr 0050.1.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania [...]

metryczka