2023

2023

Zarządzenie nr 0050.34.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru [...]

Zarządzenie nr 0050.33.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.32.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"na terenie gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.31.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.30.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.29.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. rozliczania podatku VAT w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.27.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw oceny możliwości partycypacji w kosztach pomocy obywateli Ukrainy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz weryfikacji istnienia innych okoliczności zwalniających obywateli Ukrainy z [...]

Zarządzenie Nr 0050.28.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu w czasie jego nieobecności [...]

Zarządzenie Nr 0050.24.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mrocza za IV kwartał 2022 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.26.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy w czasie jego nieobecności [...]

Zarządzenie Nr 0050.25.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.23.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie Nr 0050.22.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.21.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.19.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2023 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.20.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.18.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie Nr 0050.17.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie powołania rzeczoznawców do spraw szacowania wartości rynkowej zwierząt w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych i zaraźliwych, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt oraz sprzętu na [...]

Zarządzenie nr 0050.16.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy u Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.15.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.14.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu lub użyczenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.12.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2023 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.11.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 stycznia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem dotyczących placówek oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym [...]

Zarządzenie Nr 0050.10.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą [...]

Zarządzenie Nr 0050.9.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie wynajmu miejsc parkingowych na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.8.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 stycznia 2023 r.

zmieniające zarządzenie nr 0050.247.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.7.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych, w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych [...]

Zarządzenie Nr 0050.6.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.5.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 r., maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 r. ze środków na doskonalenie [...]

Zarządzenie Nr 0050.4.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.3.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup oleju opałowego [...]

Zarządzenie Nr 0050.2.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie Nr 0050.1.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia regulaminu jej prac [...]

metryczka