2023

2023

Zarządzenie nr 0050.223.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych [...]

Zarządzenie nr 0050.220.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania [...]

Zarządzenie Nr 0050.222.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2023 rok [...]

Zarządzenie nr 0050.221.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości [...]

Zarządzenie nr 0050.211.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia planu naprawczego dla projektu grantowego „Wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w Gminie Mrocza" [...]

Zarządzenie Nr 0050.219.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia regulaminu jej prac [...]

Zarządzenie Nr 0050.218.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie  ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń i obiektów placówek oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym [...]

Zarządzenie Nr 0050.217.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.216.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Mroczy przy ulicy Nakielskiej wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną [...]

Zarządzenie Nr 0050.215.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielenia zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Mrocza, [...]

Zarządzenie Nr 0050.214.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mrocza w 2024 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.213.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3 na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2024 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.212.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w MroczyZarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem nr 0050.18.2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.210.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.209.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.208.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.207.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.206.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.205.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.204.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.203.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.198.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w MroczyZałącznik nie podlega publikacji [...]

Zarządzenie Nr 0050.202.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.201.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny [...]

Zarządzenie Nr 0050.200.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście i gminie Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.199.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w III ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości [...]

Zarządzenie Nr 0050.197.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.196.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.195.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.194.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.193.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.192.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.191.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie wynajmu miejsc parkingowych na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.190.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji weryfikującej złożone wnioski o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Mroczy przy ul. Nakielskiej, wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną [...]

Zarządzenie Nr 0050.189.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2023 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.188.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.187.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.185.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą [...]

Zarządzenie Nr 0050.186.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.184.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.183.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 listopada 2023 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej progi unijne, o jakich [...]

Zarządzenie Nr 0050.182.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Jednostkach Organizacyjnych Gminy Mrocza oraz w Zakładach Pracy [...]

Zarządzenie Nr 0050.181.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.180.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.179.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 listopada 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego "InforN" [...]

Zarządzenie Nr 0050.174.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.176.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2024 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.175.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2024-2042 [...]

Zarządzenie Nr 0050.178.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Mroczy przy ul. Nakielskiej wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę [...]

Zarządzenie Nr 0050.177.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy pełnomocnictw do złożenia wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego, w imieniu gminy Mrocza, na zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny [...]

Zarządzenie Nr 0050.173.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [...]

Zarządzenie Nr 0050.172.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.171.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży [...]

Zarządzenie Nr 0050.170.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 listopada 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.169.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 listopada 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.168.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2023 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.167.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2023/2024 [...]

Zarządzenie Nr 0050.166.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny prac zgłoszonych na konkurs ekologiczny pn.:"Chrońmy powietrze wokół nas" [...]

Zarządzenie Nr 0050.165.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.164.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.163.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 października 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 r., maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 r. ze [...]

Zarządzenie Nr 0050.162.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mrocza za III kwartał 2023 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.161.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 października 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż specjalnych samochodów pożarniczych i powołania Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.159.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż specjalnych samochodów pożarniczych i powołania Komisji PrzetargowejZarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 0050.161.2023 z dnia 25 października 2023 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.158.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.154.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.153.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.157.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.156.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.155.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.152.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 października 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2023 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.151.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.150.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.149.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2023 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.148.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.147.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 października 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.145.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 października 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.144.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 października 2023 r.

w sprawie techniczno-administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 0050.143.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2023 rok [...]

Zarządzenie nr 0050.141.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 0050.142.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.140.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.139.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie udziału w przeprowadzeniu ćwiczenia obronnego pk. "GRA-23" we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru powiatu nakielskiego [...]

Zarządzenie nr 0050.138.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.137.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie powołania przedstawiciela Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.136.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.135.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.134.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 września 2023 r.

W sprawie udzielam Iwonie Klateckiej – Referentowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków powołanej mocą przepisów art. 27a ustawy [...]

Zarządzenie nr 0050.133.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 września 2023 r.

W sprawie udzielam Marcie Czyżak – Referentowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków powołanej mocą przepisów art. 27a ustawy z [...]

Zarządzenie nr 0050.132.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 września 2023 r.

W sprawie udzielam Gabrieli Trzeciakowskiej – Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków powołanej mocą przepisów art. [...]

Zarządzenie nr 0050.131.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Mroczy przy ul. Nakielskiej wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę [...]

Zarządzenie nr 0050.130.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 września 2023 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do aplikowania o przyznanie środków oraz realizacji, w imieniu gminy Mrocza w 2024 r., zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki [...]

Zarządzenie nr 0050.129.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 września 2023 roku

w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie MroczaZarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem nr 0050.145.2023 z dnia 10 października 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 0050.128.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.127.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Jednostkach Organizacyjnych Gminy Mrocza oraz w Zakładach Pracy [...]

Zarządzenie nr 0050.126.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.124.2023 Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok [...]

Zarządzenie nr 0050.120.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2023 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.119.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.118.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.117.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.116.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witosławiu Pani Violetcie Erdmann [...]

Zarządzenie Nr 0050.115.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania nieetatowego kierownika punktu przetwarzania informacji niejawnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.114.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu  mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.113.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza zarządzonych na dzień 3 września 2023 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.112.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy MroczaZarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem nr 0050.147.2023 z dnia 11 [...]

Zarządzenie nr 0050.111.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, [...]

Zarządzenie Nr 0050.110.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.109.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2023 rok [...]

Zarządzenie nr 0050.108.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości [...]

Zarządzenie nr 0050.107.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 09 sierpnia 2023 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.106.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 09 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie nr 0050.104.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 07 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz wyznaczenia Zespołu Redakcyjnego [...]

Zarządzenie nr 0050.100.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 02 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie nr 0050.99.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 02 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie nr 0050.98.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 02 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie nr 0050.97.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 02 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie nr 0050.101.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 02 sierpnia 2023 r.

W sprawie powołania komisji i określenia procedury przeprowadzenia publicznego losowania wniosków, w ramach drugiego naboru, na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na [...]

Zarządzenie nr 0050.93.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 lipca 2023 r

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mrocza za II kwartał 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 0050.94.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 lipca 2023 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy, zarządzonych na dzień 1 października 20 [...]

Zarządzenie nr 0050.92.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 lipca 2023 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.91.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 lipca 2023 roku

w sprawie Regulaminu pracy komisji konkursowej i zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.90.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 lipca 2023 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę [...]

Zarządzenie nr 0050.89.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 lipca 2023 roku

w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności przyczyn wypadku przy pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.87.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lipca 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia regulaminu jej prac [...]

zarządzenie nr 0050.86.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lipca 2023 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w województwie kujawsko - [...]

Zarządzenie nr 0050.85.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie nr 0050.84.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 lipca 2023 r.

w sprawie powołania zespołu do obsługi wyborów do Izb Rolniczych zarządzonych na dzień 24 września 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 0050.83.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich [...]

Zarządzenie nr 0050.82.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 lipca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [...]

Zarządzenie nr 0050.81.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 lipca 2023 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy [...]

Zarządzenie nr 0050.80.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.79.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.77.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mrocza w 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 0050.76.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 nas realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 0050.75.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 czerwca 2023 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie nr 0050.74.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.73.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.72.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 czerwca 2023 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie nr 0050.71.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 czerwca 2023 r.

W sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności przyczyn wypadku przy pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.70.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.69.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu [...]

Zarządzenie nr 0050.68.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 maja 2023 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie nr 0050.66.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.61.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 maja 2023 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2023 rok [...]

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 maja 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego i określenia organizacji pracy tego zespołu [...]

Zarządzenie nr 0050.64.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 maja 2023 r.

W sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Mroczy przy ul. Nakielskiej wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową [...]

Zarządzenie nr 0050.63.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.62.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Mrocza oraz Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy załączniki [...]

Zarządzenie nr 0050.60.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 maja 2023 r.

W sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Mrocza na lata 2023-2025 [...]

Zarządzenie nr 0050.59.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 maja 2023 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie nr 0050.58.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 maja 2023 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie nr 0050.55.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.54.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 maja 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.53.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 maja 2023 r.

w sprawie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.52.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mrocza za I kwartał 2023 roku [...]

Zarządzenie nr 0050.51.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy podczas jego nieobecności [...]

Zarządzenie nr 0050.50.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie oddania w użyczenie pomieszczeń w budynku położonym w miejscowości Mrocza przy ul. Łąkowej 5 [...]

Zarządzenie nr 0050.49.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2023 rok [...]

Zarządzenie nr 0050.48.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.47.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.45.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 kwietnia 2023 roku

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [...]

Zarządzenie nr 0050.44.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 kwietnia 2023 roku

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy [...]

Zarządzenie nr 0050.43.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych Zarządzenie zmienione Zarządzeniem nr 0050.74.2024 z dnia 16 maja 2024 r. [...]

Zarządzenie nr 0050.42.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 kwietnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych treść zarządzenia Załącznik nie został opublikowany z uwagi na art. 5 ust. 1 lit. f RODO [...]

Zarządzenie nr 0050.41.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 kwietnia 2023 roku

zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe [...]

Zarządzenie nr 0050.40.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 kwietnia 2023 roku

w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych [...]

Zarządzenie nr 0050.39.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2023 rok [...]

Zarządzenie nr 0050.38.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 07 kwietnia 2023 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.37.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 07 kwietnia 2023 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany [...]

Zarządzenie nr 0050.36.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 07 kwietnia 2023 roku

w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży [...]

Zarządzenie nr 0050.35.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej załącznik część II [...]

Zarządzenie nr 0050.34.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru [...]

Zarządzenie nr 0050.33.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.32.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"na terenie gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.31.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.30.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.29.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. rozliczania podatku VAT w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.27.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw oceny możliwości partycypacji w kosztach pomocy obywateli Ukrainy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz weryfikacji istnienia innych okoliczności zwalniających obywateli Ukrainy z [...]

Zarządzenie Nr 0050.28.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu w czasie jego nieobecności [...]

Zarządzenie Nr 0050.24.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mrocza za IV kwartał 2022 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.26.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy w czasie jego nieobecności [...]

Zarządzenie Nr 0050.25.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.23.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie Nr 0050.22.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.21.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.19.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2023 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.20.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.18.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie Nr 0050.17.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie powołania rzeczoznawców do spraw szacowania wartości rynkowej zwierząt w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych i zaraźliwych, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt oraz sprzętu na [...]

Zarządzenie nr 0050.16.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy u Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.15.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.14.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu lub użyczenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.12.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2023 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.11.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 stycznia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem dotyczących placówek oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym [...]

Zarządzenie Nr 0050.10.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą [...]

Zarządzenie Nr 0050.9.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie wynajmu miejsc parkingowych na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.8.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 stycznia 2023 r.

zmieniające zarządzenie nr 0050.247.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.7.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych, w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych [...]

Zarządzenie Nr 0050.6.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.5.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 r., maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 r. ze środków na doskonalenie [...]

Zarządzenie Nr 0050.4.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.3.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup oleju opałowego [...]

Zarządzenie Nr 0050.2.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie Nr 0050.1.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia regulaminu jej prac [...]

metryczka