Wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. (0-52) 3867410 fax. (0-52) 3856241   
Referat Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
    I.    ZAŁĄCZNIKI
1.    Formularz wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, (19kB) pdf
2.    Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (16kB) pdf

II.    WYMAGANE DOKUMENTY
1)    wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:
a)    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b)    numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c)    numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
d)    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych,
2)     dowód uiszczenia opłaty skarbowej, w przypadku zwolnienia z opłaty należy dołączyć kopię urzędowo poświadczonego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3)    oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierające:
a)    firmę, oznaczenie siedziby