Lista zadań wybranych przez UMiG w Mroczy

ROK 2005

 1. Zasada przejrzystości polega na skutecznym informowaniu mieszkańców o podstawowych zasadach funkcjonowania administracji lokalnej oraz jej pracy.
  Zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Mroczy to:
  Zadanie obowiązkowe:
  Opracowanie opisu usług świadczonych przez samorząd.
  Zadania dodatkowe:
  • uruchomienie samorządowego serwisu administracyjnego
  • opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie
  • utworzenie punktu informacyjnego
  • utworzenie punktów dostępu do internetu/stron samorządowych
  • utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniających skuteczny i powszechny dostęp do informacji
  Odpowiedzialni za realizację zadania głównego oraz zadań dodatkowych:
  Sebastian Mazur, Stefan Kubicki
 2. Zasada braku tolerancji dla korupcji polega na wcielaniu w życie postawy braku tolerancji dla zachowań, które można nazwać korupcyjnymi.
  Zadanie obligatoryjne:
  Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego.

  Zadania dodatkowe:
  • opracowanie kodeksu postępowania
  • opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu
  • opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym
  Odpowiedzialni za realizację zadania głównego oraz zadań dodatkowych:
  Sebastian Mazur, Agnieszka Dulińska, Katarzyna Łukaszczyk
 3. Zasada partycypacji społecznej polegająca na prowadzeniu przez władze samorządowe działań na rzecz podniesienia świadomości społeczności lokalnej w zakresie funkcjonowania w ramach demokracji, zasad życia publicznego oraz pomaganiu w tworzeniu organizacji wspierających społeczność lokalną w pełnieniu roli nadzorczej i kontrolnej w tych obszarach.
  Zadania obowiązkowe:
  Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

  Zadania dodatkowe:
  • stworzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy Mrocza
  • stworzenie płaszczyzny dialogu i współpracy z organizacjami biznesowymi
  Odpowiedzialni za realizację zadania głównego oraz zadań dodatkowych:
  Joanna Murawiec, Katarzyna Łukaszczyk
 4. Zasada przewidywalności, która polega na planowanym i przewidywalnym działaniu instytucji publicznych oraz na włączeniu w proces długofalowego planowania społeczności lokalnych.
  Zadania obowiązkowe:
  Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno – ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom. 
  Odpowiedzialni za realizację zadania głównego oraz zadań dodatkowych:
  Katarzyna Łukaszczyk, Andrzej Musiał
 5. Zasada fachowości przejawiająca się w dobrym przygotowaniu i kompetencji urzędników, którzy potrafią w efektywny sposób wykorzystać istniejące zasoby dla realizacji celów publicznych oraz lepszej obsługi mieszkańców.
  Zadania obowiązkowe:
  Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze.

  Zadania dodatkowe:
  • wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników
  • wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie
  Odpowiedzialni za realizację zadania głównego oraz zadań dodatkowych:
  Danuta Śledzik, Katarzyna Łukaszczyk
 6. Zasada rozliczalności (odpowiedzialności). Zasada ta polega na umiejętności samorządu rozliczania własnej działalności w sposób mierzalny i rejestrowalny, tak aby móc wykazać ilość sił i środków zaangażowanych w poszczególne działania, określić osoby odpowiedzialne za podjęte działania oraz skutecznie poinformować społeczność lokalną o finansowych i organizacyjnych aspektach swojego funkcjonowania.
  Zadania obowiązkowe:
  Urząd przygotowuje i rozpropaguje książeczkę - coroczny informator budżetowy dla mieszkańców.
  Zadania dodatkowe:
  • Mierzenie skuteczności projektów i programów realizowanych przez samorząd
  Odpowiedzialni za realizację zadania głównego oraz zadań dodatkowych:
  Katarzyna Łukaszczyk, Andrzej Musiał

ROK 2006
kontynuacja

 1. Zasada przejrzystości polega na opracowaniu systemu badania opinii na temat funkcjonującego katalogu usług.
 2. Zasada braku tolerancji dla korupcji polega na opracowaniu corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną.
 3. Zasada partycypacji społecznej polega na opracowaniu z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Łukaszczyk (31 marca 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (31 marca 2005, 09:34:00)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (7 lipca 2006, 14:22:27)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6248