Wniosek o udzielenie bonifikaty 99% od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

KARTA INFORMACYJNA URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA tel. (0-52) 3867410 fax. (0-52) 3856241
Referat Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

I. WYMAGANE DOKUMENTY:   
1. Wniosek o udzielenie bonifikaty 99% od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
2. Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
3. Dokument potwierdzający spełnienie przesłanek do uzykania 99% bonifikaty tj:
    a) kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o          Niepełnosprawności,  
    b) kopię Karty Dużej Rodziny, 
    c) kopię książki inwalidy wojennego,
    d) kopię karty kombatanta,   
    e) kopię zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
  w dziedzinie: położnictwa i ginekologii,  perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej,
    f) dokument potwierdzający orzeczenie potwierdzające pieczę (opiekę prawną) nad osobą ubezwłasnowolnioną, 
    g) dokument potwierdzający przedstawicielstwo ustawowe osoby niepełnosprawnej.

II. OPŁATY 
        -

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
14 dni – informacja o wysokości opłaty Po otrzymaniu informacji należy uiścić opłatę we wskazanej wysokości. W ciągu 30 dni od dnia wniesienia opłaty zostanie wydane zaświadczenie będące podstawą wykreślenia roszczenia o opłatę z księgi wieczystej

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – parter, pokój 109. 

V. TRYB ODWOŁAWCZY - 

VI. UWAGI
Jeśli osoba jest reprezentowana przez pełnomocnika, do oświadczenia należy dołączyć dokument pełnomocnictwa i dowód wniesienia opłaty skarbowej z tytułu ewentualnego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, na rachunek Gminy Mrocza nr   03814400052004004001140003


VII. ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek (44kB) plik

Wniosek (124kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA:Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz  U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Z up. Burmistrza - Waldemar Chudzik (29 listopada 2019)
Opublikował: Arleta Fridehl (29 listopada 2019, 12:53:30)

Ostatnia zmiana: Arleta Fridehl (15 stycznia 2020, 10:56:13)
Zmieniono: aktualizacja wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 234