Drugi nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych.


I. Termin i miejsce składania wniosków

Drugi nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 22.09.2021 r. do 30.09.2021 r. włącznie. Wnioski należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w godzinach pracy Urzędu w terminie do 30.09.2021 r. W przypadku ofert wysyłanych pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu wniosku do Urzędu. Wnioski złożone po upływie ww. terminu zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.


II. Termin i miejsce losowania wniosków

W dniu 01.10.2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza odbędzie się publiczne losowanie wniosków o udzielenie dotacji.


III. Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, w wysokości 2.000 zł do wymiany jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym.


IV. Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele nieruchomości posiadający budynek mieszkalny jednorodzinny/wielorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.


V. Co podlega dofinansowaniu:

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:

a. kotły na paliwa stałe, o których mowa w pkt. 1,

b. kotły gazowe, o których mowa w pkt. 2,

c. kotły olejowe, o których mowa w pkt. 2,

d. kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym),

które nie korzystały już z dofinansowania czy dotacji lub aktualnie nie złożono wniosku o dopłaty, dotację czy dofinansowanie z innych źródeł.

Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.


1. Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:

a) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub

b) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły

na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego,

c) kotły na węgiel, kotły na pellet drzewny muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign),

2. Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury

i urządzenie słoneczne.

3. Wymagania, o których mowa w pkt. 1 i 2 muszą zostać udokumentowane w formie:

a) certyfikatu zgodności lub

b) świadectwa/zaświadczenia badań lub

c) etykiety efektywności energetycznej lub

d) wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub

e) deklaracji zgodności.

Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.

Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych.

Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.


VI. Kryteria wyboru wniosków

O przyznaniu dofinansowania będzie decydowało losowanie, w którym wylosowanych może być (w drugim naborze wniosków) 13 wniosków kwalifikujących się do dofinansowania.

W przypadku rezygnacji osoby ubiegającej się o dofinansowanie zadania, zakwalifikowanego

do udzielenia dotacji, dofinansowanie może zostać przyznane kolejnej osobie spełniającej warunki udzielenia dotacji.

VII. Rozliczenie dotacji

W celu rozliczenia dotacji Wnioskodawca przedkłada następujące dokumenty:

a. kopie rachunków lub faktur dokumentujących nakłady poniesione na ten cel,

b. dokumenty spełniające wymagania o których mowa w pkt 1 i 2,.

c. dokumentację fotograficzną wykonanej nowej instalacji (wersja papierowa i elektroniczna).


VIII. Przebieg zadania w zarysie

Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy wniosek.

Wybór wniosków do udzielenia dotacji nastąpi w drodze losowania przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. 

Po dokonaniu losowania, Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o zakwalifikowaniu bądź nie, do otrzymania dotacji.

Wnioskodawca po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wniosku, zobowiązany jest

do podpisania umowy o udzielenie dotacji. Niepodpisanie umowy przez Wnioskodawcę w terminie wyznaczonym przez Gminę, z przyczyn leżących po jego stronie, skutkować będzie odmową przyznania dotacji.


Pobierz wniosek (16kB) plik

Pobierz wniosek (232kB) pdf

Pobierz oświadczenie (13kB) word

metryczka


Wytworzył: p. o. Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (17 września 2021)
Opublikował: Arleta Fridehl (17 września 2021, 07:39:44)

Ostatnia zmiana: Arleta Fridehl (17 września 2021, 07:51:03)
Zmieniono: edycja tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 184