Informacje ogólne

Informacje ogólne

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2030" oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektu

OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

1 lipca 2021 roku rozpoczął się proces składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.Mieszkańcy mogą składać deklaracje on-line lub w wersji papierowej. [...]

Informacja dotycząca publicznego losowania wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na ternie gminy Mrocza (II nabór)

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż zaplanowany na dzień 01.10.2021 roku (zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.82.2021 z dnia 21 września 2021 r.)  o godz. 10:00 w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy [...]

Drugi nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych. I. Termin i miejsce składania [...]

Uchwała Nr XXXV/510/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął w dniu 30 sierpnia 2021 r. uchwałę Nr XXXV/510/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji [...]

Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu w 2021 roku

Informujemy mieszkańców o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie  Miasta i Gminy Mrocza.Dofinansowanie będzie udzielane w ramach dotacji [...]

Informacja dotycząca publicznego losowania wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza

Przeprowadzenie losowania na dofinansowanie wymiany istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza ze środków budżetu gminy, zaplanowanego na dzień 3 sierpnia 2021 r. na godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy [...]

Spotkanie informacyjne o zasadach programu Czyste Powietrze

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza zaprasza mieszkańców miasta i gminy Mrocza na spotkanie informujące o zasadach programu priorytetowego "Czyste powietrze", które odbędzie się dnia 16 lipca 2021 r. w godz. 12:00 – 14:00 w Sali im. [...]

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych.I. Termin i miejsce składania wnioskówNabór [...]

1 lipca 2021 r. rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i [...]

Ważne zmiany w programie "Czyste Powietrze"

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 [...]

INFORMACJA o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji

Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których [...]

Szkodliwość wyrobów zawierających azbest

Pył azbestowy jest uważany za jedno z najbardziej szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń. Pył ten przedostaje się do powietrza w wyniku korozji wyrobów zawierających azbest i ich obróbki mechanicznej.Wdychanie pyłu azbestowego może stać [...]

Informacja dla właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest

Na właścicielu czy zarządcy nieruchomości "uposażonej" w azbest, ciążą obowiązki związane z ewidencjonowaniem, bezpiecznym użytkowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.Oto one:1. InwentaryzacjaNa właścicielu, zarządcy bądź [...]

Brak możliwości udziału gminy w programie STOP SMOG

Z uwagi na bardzo małe zainteresowanie ze strony naszych mieszkańców udziałem w  programie STOP SMOG (mała ilość złożonych wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie), a co za tym idzie, brakiem spełnienia minimalnych wymagań [...]

Centralna ewidencja emisyjności budynków – nowe obowiązki właścicieli, zarządców obiektu

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie składał do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą źródeł [...]

Informacja publiczna o przystąpieniu do zmiany uchwały antysmogowej

Podaję do publicznej wiadomości informację, że Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego przystąpił do opracowywania projektu zmiany uchwały Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie [...]

Gmina Mrocza planuje przystąpić do programu "STOP SMOG"

GMINA   MROCZA  PLANUJE  PRZYSTĄPIĆ  DO  PROGRAMU  „STOP  SMOG”Program powstał z myślą o najmniej zamożnych gospodarstwach domowych. W jego ramach możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć [...]

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2021 roku

Informujemy mieszkańców o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie  Miasta i Gminy Mrocza.Dofinansowanie będzie udzielane w ramach [...]

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z NFOŚiGW i WFOŚIGW w Toruniu na usuwanie azbestu w 2020 roku

W 2020r. Gmina Mrocza otrzymała na podstawie umowy Nr DB19066/OZ-az z dnia 02.09.2019r. dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki [...]

Informacja o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22 czerwca 2020r. uchwały będącej aktem prawa miejscowego - Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej

Program wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania projektów dokumentów zostały zamieszczone na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pod [...]

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2020 roku

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU W 2020 ROKUInformujemy mieszkańców o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na [...]

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2019 roku

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU W 2019 ROKU  Informujemy mieszkańców o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji [...]

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu 2019r.

Gmina Mrocza zamierza wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu celem pozyskania dotacji z programu priorytetowego AZBEST 2019 na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie [...]

Wykaz przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe na terenie gminy Mrocza

Lp. Nazwa przedsiębiorcy Nr telefonu, e-mail 1. Wojciech Mikołajczak  (052) 3856120 Zakład Usług Rolniczych „ZAKROL” 602 553 719 Samsieczynek 20 89 – 115 Mrocza2. JAROLI PLUS 531 644 677 Nagelsmeier [...]

Nabór wniosków w ramach programu usuwania azbestu z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II etap.

Celem programu jest zebranie, zabezpieczenie i usunięcie odpadów zawierających azbest powstałych w sierpniu 2017 roku w wyniku nawałnicy, w celu usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi.1. Termin składania [...]

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

I N F O R M A C J A Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym [...]

Ankieta - Ograniczenie niskiej emisji - Wymiana istniejącego źródła ciepła

W związku z realizacją przez Gminę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w celu uzyskania pełnych danych, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej posiadanego źródła ogrzewania oraz jego parametrów.Uzyskane informacje są [...]

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu - 2018r.

Gmina Mrocza zamierza wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w celu pozyskania dotacji z programu priorytetowego AZBEST 2018 na unieszkodliwianie oraz zabezpieczenie azbestu i [...]

Informacja o środowisku i jego ochronie

W związku z implementacją do ustawy Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. Nr. 129/2006 poz. 902 z późn. zm.) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie publicznego dostępu do informacji [...]

metryczka