Informacje ogólne

Informacje ogólne

Centralna ewidencja emisyjności budynków – nowe obowiązki właścicieli, zarządców obiektu

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie składał do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą źródeł [...]

Informacja publiczna o przystąpieniu do zmiany uchwały antysmogowej

Podaję do publicznej wiadomości informację, że Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego przystąpił do opracowywania projektu zmiany uchwały Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie [...]

Gmina Mrocza planuje przystąpić do programu "STOP SMOG"

GMINA   MROCZA  PLANUJE  PRZYSTĄPIĆ  DO  PROGRAMU  „STOP  SMOG”Program powstał z myślą o najmniej zamożnych gospodarstwach domowych. W jego ramach możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć [...]

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2021 roku

Informujemy mieszkańców o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie  Miasta i Gminy Mrocza.Dofinansowanie będzie udzielane w ramach [...]

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z NFOŚiGW i WFOŚIGW w Toruniu na usuwanie azbestu w 2020 roku

W 2020r. Gmina Mrocza otrzymała na podstawie umowy Nr DB19066/OZ-az z dnia 02.09.2019r. dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki [...]

Informacja o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22 czerwca 2020r. uchwały będącej aktem prawa miejscowego - Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej

Program wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania projektów dokumentów zostały zamieszczone na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pod [...]

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2020 roku

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU W 2020 ROKUInformujemy mieszkańców o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na [...]

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2019 roku

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU W 2019 ROKU  Informujemy mieszkańców o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji [...]

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu 2019r.

Gmina Mrocza zamierza wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu celem pozyskania dotacji z programu priorytetowego AZBEST 2019 na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie [...]

Wykaz przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe na terenie gminy Mrocza

Lp. Nazwa przedsiębiorcy Nr telefonu, e-mail 1. Wojciech Mikołajczak  (052) 3856120 Zakład Usług Rolniczych „ZAKROL” 602 553 719 Samsieczynek 20 89 – 115 Mrocza2. JAROLI PLUS 531 644 677 Nagelsmeier [...]

Nabór wniosków w ramach programu usuwania azbestu z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II etap.

Celem programu jest zebranie, zabezpieczenie i usunięcie odpadów zawierających azbest powstałych w sierpniu 2017 roku w wyniku nawałnicy, w celu usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi.1. Termin składania [...]

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

I N F O R M A C J A Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym [...]

Ankieta - Ograniczenie niskiej emisji - Wymiana istniejącego źródła ciepła

W związku z realizacją przez Gminę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w celu uzyskania pełnych danych, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej posiadanego źródła ogrzewania oraz jego parametrów.Uzyskane informacje są [...]

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu - 2018r.

Gmina Mrocza zamierza wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w celu pozyskania dotacji z programu priorytetowego AZBEST 2018 na unieszkodliwianie oraz zabezpieczenie azbestu i [...]

Informacja o środowisku i jego ochronie

W związku z implementacją do ustawy Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. Nr. 129/2006 poz. 902 z późn. zm.) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie publicznego dostępu do informacji [...]

metryczka