Gmina Mrocza planuje przystąpić do programu "STOP SMOG"

GMINA   MROCZA  PLANUJE  PRZYSTĄPIĆ  DO  PROGRAMU  „STOP  SMOG”

Program powstał z myślą o najmniej zamożnych gospodarstwach domowych. W jego ramach możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć ograniczających emisję szkodliwych substancji do otoczenia, jak również ograniczenie zużycia ciepła w budynkach jednorodzinnych. Program finansuje likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Program „Stop smog” jest realizowany w ramach nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.  Program będzie współfinansowany ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a jego realizacją zajmuje się Gmina, która uzyska z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Osoby, które spełnią określone w ustawie warunki i zostaną zakwalifikowane do programu ponoszą do 10% kosztów inwestycji, pozostałe 20% środków finansowych zapewnia Gmina. Ustawa zakłada, że średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w jednym budynku mieszkalnym, lub w jednym lokalu, nie może przekroczyć kwoty 53.000,00 zł.

Warunki udziału w projekcie Stop smog.

Gmina będzie zawierać umowy z osobami, które spełnią określone poniżej warunki:
    • beneficjent musi być właścicielem lub współwłaścicielem albo posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, przy czym udział tej osoby lub zakres jej współposiadania nie może być mniejszy niż połowa; w przypadku gdy umowa jest zawierana z więcej niż jednym współwłaścicielem lub współposiadaczem samoistnym, suma ich udziałów we współwłasności lub zakres ich współposiadania samoistnego nie może być mniejsza niż połowa,
    • jest członkiem gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, oraz złożyła oświadczenie, w którym określiła liczbę osób w gospodarstwie domowym,
    • posiada łącznie środki własne oraz zasoby majątkowe, o których mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, nieprzekraczające kwoty 53.000,00 zł, z wyłączeniem:
      - wartości budynku lub lokalu mieszkalnego,
      - nieruchomości gruntowych związanych odpowiednio z tym budynkiem lub tym lokalem,
    • złożą oświadczenie zawierające informacje o środkach i zasobach majątkowych,
    • faktycznie zamieszkują w budynku lub lokalu,
    • wyrażą zgodę na udostępnienie budynku lub lokalu, lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek lub lokal, lub ich części, w celu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, na potrzeby instalacji, mikroinstalacji oraz w celu przeprowadzenia weryfikacji przestrzegania warunków przedsięwzięcia,
    • złożą oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu lub podpiszą weksel własny in blanco z zastrzeżeniem „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
    • wyrażą zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości oraz w sposób określony w uchwale Rady Miejskie w Mroczy,
    • spełnią dodatkowe warunki określone przez Radę Miejską w uchwale.

Współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych może obejmować koszty urządzeń, instalacji, materiałów, robót budowlanych i usług związanych m. in. z realizacją:
    • likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, albo wymiany takich urządzeń lub systemów na spełniające standardy niskoemisyjne;
    • zainstalowania, przyłączenia i uruchomienia mikroinstalacji odnawialnego źródła energii;
    • docieplenia ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;
    • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;
    • naprawy, przebudowy i modernizacji przewodów kominowych;
    • projektów budowlanych oraz innej dokumentacji niezbędnej do zrealizowania przedsięwzięć niskoemisyjnych;
    • dokumentacji potwierdzającej zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej oraz określającej niezbędny zakres przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w szczególności audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynku;

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy zamierza zapoznać się z zainteresowaniem ze strony mieszkańców w celu zbadania potrzeb i określenia liczby przedsięwzięć planowanych do realizacji.
Deklaracje wstępne uczestnictwa w programie „Stop smog” będą przyjmowane do 16 kwietnia 2021r.

Można je także wypełnić elektronicznie: https://forms.gle/71rmz2dTTmS8Zr9T8

Do pobrania:
Pobierz deklarację (104kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza - Waldemar Chudzik (11 marca 2021)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (11 marca 2021, 10:10:35)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kobylarz (15 marca 2021, 09:21:00)
Zmieniono: Aktualizacja - deklaracja elektroniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 410