Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis rejestru przedsiębiorców.
3. Dokument stwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
4. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
5. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
6. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim – należy je złożyć do 31 stycznia (dotyczy przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim).

II. OPŁATY
Opłata za zezwolenie:
1. dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą:
 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alk. (z wyjątkiem piwa)
 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
2. dla pozostałych przedsiębiorców opłatę nalicza się na podstawie zdeklarowanej wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Jeżeli wielkość sprzedaży przekroczyła:
 37.500 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alk. oraz piwa – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 37.500 zł na sprzedaż napojów zawierających pow. 4,5% do 18% alk. (z wyjątkiem piwa) –  opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 77.000 zł na sprzedaż napojów zawierających pow. 18% alk. – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczy w/w progów, przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości określonej w punkcie 1.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Zespół Obsługi Organów Gminy - stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej - II piętro, pokój nr 308.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia/decyzji.

VI. UWAGI
Opłata uiszcza się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, nr konta 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003 - w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w 3 równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

VII. ZAŁĄCZNIKI
- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. pobierz wniosek (62kB) pdf

- Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. pobierz druk (58kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z póź. zm.)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (10 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (10 września 2005, 13:28:43)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (2 listopada 2012, 11:50:44)
Zmieniono: Zmiana lokalizacji spowodowana zmianami w regulaminie organizacyjnym Urzędu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3949