Ewidencja działalności gospodarczej

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1  Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1.
2. Dowód osobisty do wglądu.

II. OPŁATY
- Brak opłat.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Rozpatrzenie wniosku polegające na weryfikacji treści, przekształceniu na formę elektroniczną i przesłaniu do CEIDG nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Zespół Obsługi Organów Gminy - stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej - II piętro, pokój nr 308.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG. Od czynności tych, polegających na weryfikacji wniosku, przekształceniu go na formę elektroniczną i przesłaniu do CEIDG, nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

VI. UWAGI
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.
Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

Zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, powstałe po dniu dokonania wpisu do CEIDG, przedsiębiorca obowiązany jest zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zmiany danych.

Wykreślenie wpisu z CEIDG
Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
 
Minister właściwy do spraw gospodarki  może wykreślić w drodze decyzji administracyjnej wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy po uprzednim wezwaniu przedsiębiorcy do dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.
Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.
Przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Zawieszający działalność nie przestają być przedsiębiorcami.
Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.
Okres zawieszenia może być podany w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4. ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), od 1 stycznia 200r. istnieje obowiązek klasyfikowania działalności gospodarczej według kodów PKD 2007 oraz określania przedmiotu działalności wyłącznie na poziomie podklasy (numer pięcioznakowy : 4 cyfry i jedna litera alfabetu).

Polska Klasyfikacja Działalności - na stronie www.stat.gov.pl/klasyfikacje

VII. ZAŁĄCZNIKI
Aktualny druk wniosku CEIDG-1, załączniki do wniosku i instrukcję wypełniania wniosku można pobrać ze strony www.firma.gov.pl w zakładce „Formularze i instrukcje”.

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (10 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (10 września 2005, 13:12:20)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (2 listopada 2012, 11:50:16)
Zmieniono: Zmiana lokalizacji spowodowana zmianami w regulaminie organizacyjnym Urzędu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5343