Ogłoszenie o IV - przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż działek budowlanych położonych m. Mrocza przy ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej


Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.  z 2004r Nr 207, poz. 2108 ze zm.)
 
Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
O G Ł A S Z A
                                           
                                                            
IV- Przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż działek budowlanych położonych w m. Mrocza przy ul. Piastowskiej  i  ul. Celtyckiej .
  
Do kwoty wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT-  23 %                                            Nieruchomości  są wolne od długów i ciężarów. 
Na działki był ogłoszony przetarg w dniu 25.10.2012r, 12.02.2013r i 07.06.2013r
Przetarg odbędzie się dnia 16 września  2013r. o godz. 10³º  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Mrocza Sala Narad nr  205 –  I -piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem „ Przetarg- działka nr.... poł. w Mroczy” do dnia 11 września 2013r (włącznie)    na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Bank Spółdzielczy Oddział Mrocza Nr 19 8144 0005 2004 0040 0114 0006 Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy, czyli kwota wadium musi być na dzień 11 września 2013r na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym świadczyć będzie wyciąg z rachunku.
                                      
Stający  do przetargu winien zapoznać się z położeniem  działki, wszelkie uwagi związane z położeniem działek ( np. brak znaków granicznych)  należy zgłosić na 7 dni przed przetargiem w tut. Urzędzie pok. nr 109. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej  - zapewnienie dostarczenia wody poprzez wodociąg  w pasie drogowym, oraz zapewnienie dostarczenia energii elektrycznej  stosownie do pisma  ENEA. Na działki został opracowany miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego z którym nowonabywca ma obowiązek się zapoznać.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

Wadium pozostałym uczestnikom którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu (jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy)
Po odbiór wadium wpłacający zgłasza się osobiście, lub w dniu zamknięcia przetargu złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Mrocza o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto bankowe.
 
Wyłoniony kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie 16 dni licząc od dnia przetargu dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty w przetargu, pomniejszonej o wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Nr 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003 Bank Spółdzielczy Koronowo Oddział Mrocza. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy, czyli pełna  wylicytowana kwota musi być na 16 dzień na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym świadczyć będzie wyciąg z rachunku.
 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podległa zwrotowi.
                                                                      
Odrębnym pismem nabywca zostanie powiadomiony o terminie aktu notarialnego.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości zawarcie aktu notarialnego  ponosi nabywca, oraz koszty operatu szacunkowego  w kwocie – 313.04 zł i podziału geodezyjnego    w kwocie – 517,63 zł.
                                                                    
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie o 1%  powyżej ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 
Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza - parter
pokój nr 109 w godz. od 700 – 1500  ( tel. (O-52) 3867436 )  
 
 Ogłoszenie wywiesza się na okres;
 Od dnia  14 sierpnia 2013r.  do  dnia 13 września  2013r.

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (14 sierpnia 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (20 sierpnia 2013, 14:35:51)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (20 sierpnia 2013, 14:45:47)
Zmieniono: Wprowadzanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 916