Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż gruntu zabudowanego fundamentami działka nr 15/74 położona w Drążnie gm. Mrocza

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz 2108)

Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
O G Ł A S Z A
                                            
                                                            
  I - Przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż gruntu  zabudowanego fundamentami      
     - działka oznaczona nr ewidencyjnym 15/74 o powierzchni 0,49,62 ha zapisana w księdze  
     wieczystej KW  Nr 17122  położonych w Drążnie   gm. Mrocza   

 cena wywoławcza – 142 826,00 zł
w tym:                                                                                                                                              wartość gruntu                                – 123.200,00 zł
wartość zadrzewienia                       –    1.611,00 zł
wartość odtworzeniowa fundamentów –  18.015,00 zł

wadium – 14.282,60 zł                        
Działka nie jest objęta podatkiem VAT                                                                                Nieruchomości  są wolne od długów i ciężarów.    

Przetarg odbędzie się dnia  16 grudnia  2011r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy  Mrocza Sala Narad nr  205 –  I -piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem „ Przetarg- działka nr.... poł. w Mroczy” do dnia  13 grudnia  2011r (włącznie) na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Bank Spółdzielczy Oddział Mrocza Nr 19 8144 0005 2004 0040 0114 0006 Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy, czyli kwota wadium musi być na dzień 13 grudnia 2011r na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym świadczyć będzie wyciąg z rachunku.                                      
Stający  do przetargu winien zapoznać się z położeniem  działki, wszelkie uwagi związane z położeniem działek ( np. brak znaków granicznych)  należy zgłosić na 7 dni przed przetargiem w tut. Urzędzie pok. nr 109.  Na działkę została wydana decyzja Nr 29 o warunkach zabudowy RI.BUA 7331-29/2007r. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
Wadium pozostałym uczestnikom którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu (jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy)
Po odbiór wadium wpłacający zgłasza się osobiście, lub w dniu zamknięcia przetargu złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Mrocza o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto bankowe.

Wyłoniony kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie 16 dni licząc od dnia przetargu dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty w przetargu, pomniejszonej o wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Nr 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003 Bank Spółdzielczy Koronowo Oddział Mrocza. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy, czyli pełna  wylicytowana kwota musi być na 16 dzień na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym świadczyć będzie wyciąg z rachunku.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podległa zwrotowi.
                                                                       
Odrębnym pismem nabywca zostanie powiadomiony o terminie aktu notarialnego.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca, w tym koszty operatu szacunkowego wg faktury.
                                                                     
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie o 1%  powyżej ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomości nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza - parter
pokój nr 109 w godz. od 7.00 – 15.00  ( tel. (O-52) 3867427 )  

 Ogłoszenie wywiesza się na okres;
 Od dnia  16 listopada  2011r do dnia 15 grudnia  2011r.metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (16 listopada 2011)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (17 listopada 2011, 14:53:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1294