BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY...

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Mrocza położonych w Mroczy przy ul. Nakielskiej, wraz z przeniesieniem własności naniesień, o łącznej powierzchni 3,41,08 ha oznaczonych jako działki ewidencyjne:
963/2 o pow. 3,31,93 ha opisanej w księdze wieczystej KW 9013,
965/3 o pow. 0,09,15 ha opisanej w księdze wieczystej KW 9013.
Cena wywoławcza nieruchomości gruntowych – 1 283 480,00 zł.
Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT 23%.
Wadium 128.348,00 zł.
Minimalne postąpienie wynosi 1%
I. Opis nieruchomości:
Na przedmiotową nieruchomość przyjęto Uchwałę Nr XXVIII/115/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.11.2008r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Nieruchomość położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 241,w strefie obrzeżnej miasta wyposażona w energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizację ogólnospławną, w sąsiedztwie nieruchomości występuje zabudowa wielorodzinna, stacja paliw i market
Nieruchomość nie jest obciążona długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.
II. Przetarg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2011 r. o godz. 10ºº w sali 205 I- piętro siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy ul.  Plac 1 Maja 20.
III. Wadium w wysokości 128.348,00 zł. winno być wniesione w formie pieniężnej przelewem na konto Urzędu Gminy Miasta i Gminy w Mroczy Nr 19 8144 0005 2004 0040 0114 0006 Bank Spółdzielczy Mrocza  do dnia 28 listopada  2011 r. Datą uiszczenia wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, czyli kwota wadium musi być na dzień 28.11.2011r na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym  świadczyć będzie wyciąg z rachunku.
III. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a/ przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium,
b/ osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), zgoda organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii

 winne być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby upoważnionej,
c/ w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków,
d/ w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem drugiego współmałżonka, zawierającym zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu wymienionej nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu,
e/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
IV. Cel zagospodarowania nieruchomości:
1. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (M):
2. Wysokość budynków mieszkalnych do pięciu kondygnacji
3. Obowiązek wydzielenia miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej niż ilość projektowanych mieszkań
4. Możliwość budowy wolnostojącego wielostanowiskowego budynku garażowego z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych (wysokość do 5 metrów)
5. Możliwość usytuowania na poziomie pierwszej kondygnacji pomieszczeń do prowadzenia nieuciążliwych usług
6. Minimum 60 % pow. działki ewidencyjnej winna być biologicznie czynna.

V. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu polega:
zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,
zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrywają, na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

VI. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości tj.  notarialnych, sądowych i operatu szacunkowego.  
VII. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, podając przyczynę jego odwołania.


VIII. Oględziny nieruchomości możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
IX. Informacji w sprawie przetargu udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy tel. (52) 385 74 28 w godz. od 8ºº - 15ºº
X. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mrocza.pl  w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym – Gazeta Wyborcza oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.


Ogłoszenie wywiesza się na okres 2 miesięcy
Od dnia 3 października 2011r do dnia 1 grudnia 2011r,metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (5 października 2011)
Opublikował: Daniel Kończak (5 października 2011, 09:21:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1485