Informacja o możliwości złożenia wniosku o dotację celową na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych w 2022 roku – II nabór

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej przez spółki wodne na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Mrocza (w ramach II naboru), na zadanie pn.: „Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Drzewianowo”.
Opis zadania: Ręczne wykoszenie porostów gęstych ze skarp z wygrabieniem, usunięcie namułu warstwą 20 cm na dł.4200 mb, oczyszczenie przepustów 25 m, oczyszczenie wylotów drenarskich 30 szt., wycięcie zakrzaczeń, usunięcie namułu ze studzienek drenarskich.
Ostateczny termin realizacji zadania wyznacza się na dzień: 31 października 2022 r. 

Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa uchwała nr XLIX/403/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 lipca 2022 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2022 r. pod poz. 3808.

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na dotacje dla spółek wodnych w 2022 r.,  w ramach II naboru, wynosi 22.000,00zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100).

Wnioski o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej według wzoru załączonego poniżej należy składać w terminie do dnia 10.08.2022 r. godz. 15°°. Wnioski należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza (liczy się data wpływu do Urzędu). Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie  z napisem: „Dotacja dla spółek wodnych na zadania z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Mrocza  w 2022 roku – II nabór”, oznaczonej pieczątką spółki wodnej. 
Spółka Wodna musi spełniać następujące kryteria:
1) udział środków własnych zapewniających realizację przedmiotowego zadania,
2) wykonać kosztorys zadania,
3) zadanie winno być wykonane w roku 2022, przy czym początek realizacji zadania opisanego we wniosku powinien nastąpić po rozstrzygnięciu naboru wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, a zakończenie do 31.10.2022 r.

W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza wzywa wnioskodawcę do usunięcia uchybień w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez wnioskodawcę. Wniosek, którego uchybienia nie zostały usunięte przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Wnioski ocenione jako kompletne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w szczególności w oparciu o zakres zadań, ocenę możliwości jego wykonania oraz efekty jego realizacji. Wnioskodawca zostanie pisemnie zawiadomiony o sposobie rozpatrzenia wniosku, wysokości udzielonej dotacji.

                                                                                                      Z up. Burmistrza 
                                                                                                        Miasta i Gminy
                                                                                           mgr Renata Jesionowska-Zawieja 
                                                                                                   Sekretarz Miasta i Gminy
Załączniki:
1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej.doc (16kB) word
2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej.pdf (162kB) pdf
3. Informacja o możliwości złożenia wniosku (98kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza (3 sierpnia 2022)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (3 sierpnia 2022, 07:55:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106