Deklaracja zgodności


Deklaracja dostępności

 

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy/Gmina Mrocza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Mrocza:  www.mrocza.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2015-05-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-05-27


Status pod względem zgodności z ustawąStrona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych,
- Zamieszczone na stronie aktualności w formie PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane,
- Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny,
- Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
- Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, tj. zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony itp., posiadają szczegółowy opis.   


Ułatwienia na stronie


Strona internetowa Gminy Mrocza posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- podwyższony kontrast,
- możliwość powiększania wielkości liter na stronie,
- mapę strony.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest  Joanna Murawiec – promocja@mrocza.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3867424.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Urząd Miasta i Gminy w Mrocza, Plac 1 Maja 20, 89 -115 Mrocza
Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy mieści się w centrum miasta.
Do budynku prowadzi jedno główne wejście od  mroteckiego rynku, tj. Placu 1 Maja oraz odrębne wyjście ewakuacyjne – od ulicy Poprzecznej. Wejście główne dostępne jest poprzez cztery stopnie lub podjazd znajdujący się przy schodach.
Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych – platformy schodowej, schody wewnątrz budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością ruchową korzystać mogą z dzwonka przy wejściu głównym/Biura Obsługi Klienta – urzędnik schodzi na parter budynku do osoby niepełnosprawnej.
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń budynku zapewniona jest w sposób wizualny – brak informacji w sposób dotykowy lub głosowy.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
WC nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W obrębie parkingu przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Drugie miejsce parkingowe znajduje się w niedalekiej odległości na rynku.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:


W tut. Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Osoba, która zamierza skorzystać z usług tłumacza zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przez tym zdarzeniem (tj. planowaną wizytą w Urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
- e-mail na adres:promocja@mrocza.pl, urzad@mrocza.pl
- telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr tel.: 523867424
- listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd).

 Aplikacje mobilne


Podmiot udostępnia następujące aplikacje mobilne:
- aplikacja BLISKO

Kontakt


Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
 Plac 1 Maja 20
 89-115 Mrocza
tel. 52 3867 410
fax. 52 3856241
e-mail: urzad@mrocza.pl  (Sekretariat Urzędu)

Godziny pracy Urzędu:


poniedziałek, środa, czwartek: 7.00 – 15.00
wtorek: 7.00 -16.00
piątek: 7.00 – 14.00 

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (29 marca 2021)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (29 marca 2021, 15:36:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285