Informacja o zgłoszeniach kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy oraz w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią.


Rada Miejska w Mroczy
i n f o r m u j e,

 
iż z dniem 1 stycznia 2020 roku rozpoczyna się nowa kadencja ławników. W związku z powyższym w terminie do dnia 28 czerwca 2019r. do godz. 14.00 przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy oraz w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią.
 
Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późniejszymi zmianami) kandydatów na ławników zgłaszają prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Mrocza.
 
Ławnikiem może być wybrany ten kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Ławnikiem nie mogą być :
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określił Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (rozporządzenie oraz wzór karty zgłoszenia do pobrania w formie załącznika). Wzór karty zgłoszenia jest również dostępny w pok. 308 Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy – Biuro Rady Miejskiej.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 
Zgłoszenia należy kierować na adres:
 
Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
Biuro Rady Miejskiej
ul. Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza
 
Uwaga:
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
Zgłoszenie kandydata, które wpłynęło do Rady Miejskiej po upływie terminu (28 czerwca 2019r.) a także nie spełniające wymogów formalnych określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jarosław Odrobiński
 
Pliki do pobrania
Dokumenty:
1) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. W sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin (61kB) pdf
2) Treść Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (93kB) pdf
3) Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (96kB) pdf
4) Formularz zapytania do Krajowego Rejestru Karnego (111kB) pdf
5) Oświadczenie kandydata na ławnika – o prowadzonym postępowaniu o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (44kB) pdf
6) Oświadczenie kandydata na ławnika – władza rodzicielska (44kB) pdf
7) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata (40kB) pdf
8) Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika (50kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej - Jarosław Odrobiński (27 maja 2019)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (28 maja 2019, 11:02:52)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (29 maja 2019, 10:07:20)
Zmieniono: Aktualizacja listy osób zgłaszających kandydata na ławnika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 898