Zadania i uprawnienia

Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Klesiński

 

Burmistrz - stanowisko z wyboru. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie     terytorialnym oraz innych przepisów szczególnych określających status Burmistrza.

 Zadania i uprawnienia Burmistrza:
1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
2. reprezentowanie gminy na zewnątrz,
3. przedkładanie Zarządowi  Miasta  i Gminy projektów uchwał oraz organizowanie pracy Zarządu w pozostałym zakresie,
4. wykonywanie funkcji kierownika urzędu,
5. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
7. podejmowanie innych decyzji należących do zadań urzędu i podpisywanie pism oraz dokumentów wychodzących na zewnątrz urzędu,
8. nadzorowanie realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej i samorządowej,
9. upoważnienie pracowników urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy decyzji, o których mowa w pkt 6,
10. wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników urzędu,
11. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności kierownikom komórek organizacyjnych urzędu,
12. wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników mianowanych,
13. dokonywanie czynności związanych z ocenami kwalifikacyjnymi pracowników mianowanych,
14. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu,
15. przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Miejskiej,
16. składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z działalności Zarządu,
17. współdziałanie z Radą Miejską, radnymi i Komisjami Rady Miejskiej,
18. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,
19. wyznaczanie osób na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej,
20. nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
21. kierowanie oraz koordynowanie realizacją przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie gminy,
22. powoływanie zespołu kierowania obroną cywilną gminy oraz zespołu ds. ewakuacji ludności,
23. organizowanie akcji ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof,
24. w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, Burmistrz Miasta i  Gminy podejmuje czynności należące do kompetencji Zarządu  Miasta i Gminy,
25. w zakresie określonym w ust. 24 Burmistrz  Miasta i Gminy posiada prawo wydawania zarządzeń, nie dotyczy to wydawania zarządzeń porządkowych, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,
26. Burmistrz Miasta i Gminy może wydawać akty prawne w zakresie wewnętrznego funkcjonowania urzędu w formie zarządzeń, zarządzenia te nie posiadają mocy przepisów gminnych,
27. przejmowanie ostatniej woli spadkodawcy (testament allograficzny),
28. w przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacji pracy Burmistrz może ustanowić Pełnomocnika w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz MiG (9 lipca 2003)
Opublikował: Sebastian Mazur (11 sierpnia 2003, 12:17:34)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (23 marca 2012, 10:03:10)
Zmieniono: Zmiana Burmistrza

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8120