Podstawy prawne

Od 1 stycznia 2012 roku powołana do życia została znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy przedmiotowej ustawy nałożyły na samorządy obowiązek przejęcia odpowiedzialności za należyte gospodarowanie odpadami komunalnymi, efektem czego ma zostać  „uszczelniony” system gospodarowania odpadami, zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska śmieci, a w nas – mieszkańcach, utrwalić selektywne zbieranie odpadów, co ograniczy ilość zmieszanych odpadów komunalnych i w efekcie może spowodować zmniejszenie opłatę za gospodarowanie odpadami.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców oraz osób, które posiadają nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Mrocza zestawiono wszystkie uchwały Rady Miejskiej w Mroczy związane z gospodarką odpadami, jak i informacje, które pomogą poznać i zrozumieć specyfikę „nowej ustawy śmieciowej”.


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • obecnie obowiązująca:

Uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • obecnie obowiązująca:

Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • poprzednio obowiązująca:
 • obecnie obowiązująca:

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • obowiązująca od 1 stycznia 2017 r:

Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mrocza

 • poprzednio obowiązujące:


Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
 • poprzednio obowiązujące:
 • obecnie obowiązujące:

Uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • poprzednio obowiązujące:

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych, nieruchomości niezamieszkałych oraz domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Mrocza
 • poprzednio obowiązująca:

 • obowiązująca od 21 grudnia 2021 r:


Uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy w Mroczy
 • obecnie obowiązujące:

Uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
 • poprzednio obowiązująca:
 • obecnie obowiązująca:

Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • obowiązująca od 1 stycznia 2017 r:

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kalinowski (24 lipca 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (24 lipca 2012, 12:12:25)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Kalinowski (19 kwietnia 2022, 12:01:48)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17518