Samodzielnego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. Zamówień Publicznych należy:
1. Realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych, w tym:
1) stosowanie ustawy do zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych
opłacanych w całości przy wykonywaniu zadań własnych i zleconych, w szczególności:
a) wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego,
b) ogłoszenia przetargów,
c) ustalenia kryteriów oceny przedmiotu zamówień,
d) prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem o
zamówienie publiczne,
e) przechowywanie ofert,
f) weryfikacja ofert pod względem formalno- prawnym,
g) przesyłanie dostawcy lub wykonawcy formularzy zawierających specyfikacje istotnych
warunków zamówienia i udzielenia wyjaśnień związanych z nimi,
h) przyjmowanie ofert,
i) przedłużanie terminu składania ofert,
j) sprawdzenie, czy oferent dokonał obowiązku wpłacenia wadium,
k) obsługa techniczna komisji przetargowej,
l) zawiadamianie o wyniku przetargu,
m) kierowanie zapytania o cenę- w przypadku zastosowania tego trybu,
n) akceptacja wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki,
o) przygotowanie projektu umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
p) uczestnictwo w rozpatrywaniu protestów i prowadzeniu postępowania odwoławczego.
2. Realizacji zadań w zakresie przewozów, w tym:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
a) określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu,
b) określenia sposobu pobierania dodatkowych opłat w razie niedopełnienia należności
przewozowych.
2) koordynowanie rozkładu jazdy przewoźników,
3) uzgadnianie z przewoźnikiem warunków ograniczenia przewozów,
4) nakładanie na przewoźnika obowiązków zawarcia umowy o wykonanie zadania
przewozowego,
5) zapewnienie przewoźnikowi, na którego nałożono obowiązek przewozu, środki finansowe
lub wskazanie podmiotu, który te środki zapewni,
6) ograniczenie przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa bądź w
wypadku klęski żywiołowej.
3. Realizacja zadań w zakresie transportu drogowego, w tym m. in.:
1) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji w zakresie przewozów
taksówkowych,
2) udzielenie, zmiana lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i
przewozów specjalnych na obszarze gminy.
4. Ponadto na stanowisku prowadzimy:
1) centralny rejestr umów zawieranych przez Gminę i Urząd,
2) centralny rejestr zleceń wychodzących z Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza - Stefan Kubicki (2 maja 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (2 listopada 2012, 11:40:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2852