Referatu Obsługi Administracyjnej i Promocji


Do zadań Referatu Obsługi Administracyjnej i Promocji
1. W zakresie promocji:
1) opracowanie planów promocji gminy oraz ich realizacja,
2) opracowywanie materiałów promocyjnych gminy,
3) współpraca z miastami bliźniaczymi (partnerskimi),
4) współpraca ze związkami miast , gmin i innymi organizacjami samorządowymi,
5) prowadzenie kroniki Miasta i Gminy,
6) współdziałanie w zakresie opracowywaniu biuletynów, informatorów i innych
publikatorów mających na celu promowanie programów rozwoju oraz ich realizacji,
2. W zakresie kultury i ochrony dóbr kultury:
1) prowadzenie rejestru samorządowych instytucji kultury oraz nadzór nad tymi
instytucjami,
2) nadzór nad ochroną dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą oraz innymi
przepisami,
3) prowadzenie ewidencji zabytków nie wpisanych do rejestru zabytków,
4) przyjmowanie informacji o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska,
5) niezwłoczne zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o otrzymaniu
wiadomości o znalezieniu lub odkryciu,
6) tymczasowe przejęcie w zarząd zabytku nieruchomego,
7) współdziałanie w zakresie ochrony zabytków architektury kościelnej i sztuki sakralnej.
3. W zakresie sportu, turystyki i rekreacji:
1) współpraca z organizacjami sportowymi,
2) promowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych,
3) prowadzenie uzgodnień w zakresie organizowania masowych imprez sportowych,
4) promowanie terenów turystycznych,
5) promowanie agroturyzmu,
6) współpraca z gospodarstwami agroturystycznymi,
7) opracowywanie informacji dla organów gminy w zakresie turystyki i rekreacji,
8) nawiązywanie i organizowanie kontaktów zewnętrznych w zakresie pozyskiwania
inwestorów prowadzących działalność turystyczną i rekreacyjną.
4. W zakresie kontaktów z organizacjami pozarządowymi:
1) opracowywanie okresowych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
2) gromadzenie danych o organizacjach pozarządowych,
3) przygotowywanie informacji w powyższym zakresie dla organów gminy.
5. W zakresie informacji o Unii Europejskiej:
1) nawiązywanie kontaktów z miastami i gminami w krajach Unii Europejskiej,
2) opracowanie projektów i programów wzajemnej współpracy,
3) współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami pozarządowymi w zakresie
współpracy z Unią Europejską.
6. W zakresie spraw organizacyjnych:
1) koordynowanie przedsięwzięć dotyczących organizowania świat państwowych
i lokalnych oraz innych uroczystości organizowanych przez społeczność lokalną,
2) techniczno - administracyjna obsługa komitetów honorowych powoływanych przez
Burmistrza wraz z prowadzeniem rejestrów dotyczących m. in. nadawania medali
i nagród honorowych.
7. W zakresie spraw administracyjnych:
1) obsługa sekretariatu Burmistrza i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
2) techniczno- organizacyjna obsługa narad i spotkań organizowanych przez Burmistrza,
3) zapewnienie i koordynacja przyjęć interesantów przez Burmistrza,
4) prowadzenie rejestru niepublicznych placówek oświatowych.
8. W zakresie promocji ochrony zdrowia:
1) wydawanie opinii w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Gminy,
2) prowadzenie zbioru informacji o zakładach opieki zdrowotnej w zakresie usług
medycznych.
9. W zakresie współpracy z instytucjami:
1) współpraca z instytucjami badań socjologicznych, wykorzystywania wyników lokalnych
badań socjologicznych oraz przedstawienia stosownych wniosków organom Gminy,
2) organizowanie lokalnych badań socjologicznych dotyczących Gminy.
10. Realizacja zadań w zakresie funduszów pomocniczych:
1) przygotowywanie niezbędnych programów i materiałów dla organów gminy mających na
celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań rozwoju Gminy w tym
środków z funduszy europejskich,
2) udzielenie pomocy organizacjom pozarządowym ubiegającym się o fundusze zewnętrzne,
3) współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania
programów mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na wydzielone zadania
dotyczące rozwoju tych jednostek.
11. W zakresie obsługi informatycznej:
1. Przedkładanie projektów planów komputeryzacji.
2. Współpraca z instytucjami informatycznymi w zakresie rozwoju komputeryzacji.
3. Realizacja zadań w zakresie udostępniania informacji publicznej w tym:
1) tworzenie urzędowego publikatora teleinformatycznego
- „ Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)”,
2) zbieranie danych dla BIP,
3) zgłaszanie systemów informatycznych i rejestrów publicznych do Krajowej Ewidencji
Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych zgodnie z wytycznymi w tym
zakresie.
4. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w powyższym zakresie.
5. Bieżące prowadzenie strony internetowej Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (9 sierpnia 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (9 sierpnia 2005, 08:08:02)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (30 października 2012, 14:15:28)
Zmieniono: Aktualizacja kompetencji referatu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4793