Zakup oprogramowania sieciowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”


Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy zaprasza do złożenia oferty w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie pn. Zakup oprogramowania sieciowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Szczegółowe parametry znajdują się w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia. Określone parametry należy traktować jako minimalne.
 
Ofertę cenową wg załączonego wzoru wraz z wymaganymi załącznikami tj. zaakceptowany
i opatrzony podpisem załącznik nr 3 – istotne postanowienia umowy należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail: zamowienia@mrocza.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2022 r. do godz. 11:00.
 
 
Kryterium wyboru oferty stanowi cena ryczałtowa brutto – 100 %. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie
z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zaproszenie do złożenia oferty (52kB) pdf
Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia (163kB) pdf
Zał. 2 - Formularz ofertowy (20kB) word
Zał. 3 - Istotne postanowienia umowy (153kB) pdf
Zał. 4 - Klauzula RODO (130kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kacper Loręcki (21 października 2022)
Opublikował: Kacper Loręcki (24 października 2022, 10:02:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 756