Ważna informacja dotycząca ,,Granty PPGR"

 Mrocza, 03 grudnia 2021 r.

Granty PPGR
WAŻNA informacja

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że weryfikator wniosku nałożył obowiązek potwierdzenia danych zawartych w złożonych przez Państwo oświadczeniach w ramach naboru ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zgodnie z powyższym informacje zawarte w oświadczeniu wymagają ich udokumentowania. W związku z tym prosimy o dostarczenie dokumentów poświadczających:  
1.    stopień pokrewieństwa w linii prostej rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez np. odpisy aktów stanu cywilnego (aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu), dowodów osobistych itp.);
2.    fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci w PPGR (weryfikacja poprzez np. zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o zatrudnieniu itp.);
3.    fakt zamieszkiwania krewnego w linii prostej rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowały PPGR (weryfikacja poprzez np. legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o zamieszkaniu, dowód osobisty itp.);
4.    fakt zamieszkania ucznia na terenie gminy Mrocza (weryfikacja poprzez np. legitymacje szkolne, zaświadczenie o zameldowaniu itp.);
5.    fakt nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania tych rzeczy  - zaświadczenie ze szkoły (załącznik). Dotyczy uczniów ze szkół spoza Gminy Mrocza.

Dokumenty należy przedłożyć w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia dokonuje osoba składająca oświadczenie w poniższy sposób:

Potwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem
………………………………………..        ………………………………………..
                 (miejscowość, data)                 (czytelny podpis)

Powyższe nie dotyczy osób, które taką dokumentację już przedłożyły.

Ww. dokumenty (potwierdzone kserokopie) należy dostarczyć do dnia 10 grudnia 2021 r. (piątek) do godz. 12:00 do siedziby Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy

Informacja ppgr - weryfikacja danych (37kB) word
Zaświadczenie ze szkoły (86kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Babiarz - Synakiewicz (3 grudnia 2021)
Opublikował: Katarzyna (3 grudnia 2021, 12:31:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158