Sposób załatwiania spraw

Przepisy
Zagadnienia związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem spraw w przedszkolu regulują w szczególności przepisy :
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572, z późn. zm.);
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.);
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.).
Przyjęcia interesantów
Rodziców oraz interesantów przyjmuje Dyrektor Przedszkola w kancelarii/gabinecie Dyrektora Przedszkola. 
Korespondencję przyjmuje Dyrektor Przedszkola, w razie jego nieobecności wyznaczony zastępca.
Forma załatwiania
Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie. W przypadku załatwienia sprawy ustnie treść i istotne motywy takiego załatwienia sprawy odnotowywane są w aktach i potwierdzane podpisem załatwiającego sprawę.
Kolejność załatwiania
Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności w terminach wynikających z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz innych ustaw.
Wymogi korespondencji
Przedszkole Miejskie w Mroczy nie udziela odpowiedzi na korespondencję, w tym również
otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego 
Zgodnie z ww. art. 63 § 2 K.P.A. treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:
osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr telefonu),
przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Zakres spraw
Przedszkole Miejskie w Mroczy przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące:
edukacji, opieki, wychowania, kadr, finansów – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
dokumentacji kancelaryjnej - wg instrukcji kancelaryjnej,
dokumentacji kadrowej i finansowej – wg odrębnych przepisów.

Skargi i wnioski:
 


                              Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Mroczy
                                    przyjmuje skargi i wnioski

                             w siedzibie Przedszkola Miejskiego w Mroczy
                                        przy ul. Łąkowa 5
                            w każdy wtorek od godz. 8.00 do godz. 12.00
                               i każdego dnia podczas jego obecności 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Stachowska (20 maja 2015)
Opublikował: Jagoda Domżalska (20 maja 2015, 19:22:02)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3121