Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy

Podstawę prawną do realizacji zadań i rozwoju Ośrodka dały dwa fundamentalne akty prawne, a mianowicie ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.
Rada Narodowa Miasta i Gminy w Mroczy Uchwałą Nr XI/47/90 z dnia 28 lutego 1990r.  powołała jednostkę budżetową o nazwie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, a Naczelnik Miasta i Gminy Mrocza wydał Zarządzenie  Nr 3/90 z dnia 2 maja 1990r. w sprawie utworzenia Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy.
MGOPS w Mroczy jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej realizującą zadania Gminy Mrocza z zakresu pomocy społecznej tj.:

  • zadania własne
  • zadania własne o charakterze obowiązkowym
  • zlecone gminie przez administrację rządową
  • wynikające z ustaw szczególnych  

Działalność w zakresie zadań własnych finansowana jest przez gminę Mrocza natomiast w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową.
 
Działania  tut. Ośrodka wynikają  z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz. U.z 2015r.  poz. 163 z późn. zm.). W kolejnych latach sukcesywnie zwiększał się zakres działalności tj.:
- od 01 maja 2004 roku są realizowane zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (tj. Dz.U. Z 2015 r. poz. 114 ze zm.)
-  w okresie od 01 września 2005 roku do września 2008 roku były realizowane zadania wynikające z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.)
- od 01 października 2008 roku są realizowane zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku (tj. Dz. U. z 2016r.  poz. 169)
-  od 01 sierpnia 2009 roku Ośrodek realizuje zadnia związane z realizacją pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mrocza wynikające z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156),
- od 13 maja 2010 roku realizowane są zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 966 z późn. zm.)
- z dniem 27 lipca 2011 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.110.2011 został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny, którego siedzibą jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, ul. Łąkowa 7, zapewniający obsługę organizacyjno-techniczną w celu realizacji zadań  wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (tj.  Dz. U. z 2015 r.  poz. 1390)
- od 1 stycznia 2012 r. realizowane są zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 332 ze zm.).
- od 1 stycznia 2014 r. realizowane są zadania zgodnie z ustawą prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. z 2012 r. Dz. U. poz. 1059 z późn. zm.)
- od dnia 15.05.2014 r. realizowane są zadania wynikające ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,

- od dnia 16 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. realizowano zadania wynikające z Uchwały Nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (MP z 2014 r. poz. 430) - Karta Dużej Rodziny, natomiast:
- od dnia 1 stycznia 2015 r. realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 ze zm.).

- od dnia 1 kwietnia 2016 realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195 )

- Od 1 stycznia 2017 roku realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. 2016 poz. 1860)

- Od 25 sierpnia 2017 roku realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (j.t. Dz.U. 2016r. poz. 157)

- Od 8 czerwca 2018 roku realizowane są zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start (Dz.U. 2018 poz. 1061)

  Celem działalności MGOPS jest:

  • umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
  • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
  • podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 Misją Ośrodka jest podejście systemowe do rozwiązywania problemów społecznych celem przeciwdziałania marginalizacji, wykluczeniu i patologiom społecznym, a także poprawy jakości życia mieszkańców gminy Mrocza.
Siedzibą Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy jest budynek położony w Mroczy przy ulicy Łąkowej 7. Obszar działania Ośrodka obejmuje Miasto i Gminę Mrocza.
 
Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mroczy kieruje kierownik, który odpowiada za realizację zadań statutowych, kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz.
Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza będący jednocześnie jego zwierzchnikiem.
Na stanowisko pierwszego Kierownika Ośrodka powołana została p. Alina Mikołajczyk, która pełniła tę funkcję do roku 1993. W latach następnych funkcje Kierownika Ośrodka pełnili: p. Arnold Kowalski (1993-1995), p. mgr Wiesław Gozdek (1996-2003), p.o. Kierownika p. Aurelia Joachimiak (2003-2009). Od grudnia 2009 roku funkcję Kierownika pełni p. mgr Gabriela Trzeciakowska, natomiast od  22.02.2013 r. pełni funkcję Dyrektora Ośrodka.

Kadrę pracowniczą obecnie stanowią:
Dyrektor – mgr Gabriela Trzeciakowska
Główna księgowa - mgr Agnieszka Kujawa
Stanowisko ds. płac i kadr - mgr Justyna Małdoch
Sekretarka - Bernadeta Juchacz
Stanowisko ds. księgowych - Renata Juchacz
Stanowisko d/s organizacyjnych - licencjat Iwona Klatecka
Robotnik gospodarczy - Jadwiga Matyśkiewicz
Pracownicy socjalni - mgr Katarzyna Czekalska, Aurelia Joachimiak,  mgr Natalia Leszczyńska, licencjat Olga Myler, mgr Joanna Makowska, mgr Aleksandra Ostrowicka
Opiekunki - Bogumiła Jeszka, Izabela Klajbor
Stanowiska ds. Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych - licencjat Małgorzata Płoszaj, Joanna Wieszałkowska, licencjat Katarzyna Kliszewska, Kinga Żmudzińska
Stanowisko ds. Funduszu Alimentacyjnego - licencjat Monika Brzezińska
Stanowisko ds. Świadczeń Socjalnych dla uczniów - Wioletta Kokoszewska
Stanowisko ds. Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, KDR - licencjat Marta Czyżak
Asystent Rodziny - licencjat Marta Maciejewska, mgr Karolina Muszyńska

Organizację i zakres działania oraz sposób finansowania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy określa Statut jednostki zatwierdzony przez Radę Miejską w Mroczy oraz Regulamin Organizacyjny MGOPS zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

metryczka


Wytworzył: Radosław Szymeczko (3 marca 2006)
Opublikował: Radosław Szymeczko (3 marca 2006, 10:54:27)

Ostatnia zmiana: Gabriela Trzeciakowska (11 października 2021, 12:39:42)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8642