Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RO.271.3.1.2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 6 marca 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)