Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko07.04.2020

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

07.04.2020

                   OBWIESZCZENIE
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

  Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 t.j.), podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Mrocza ”. 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 t.j.), organ opracowujący dokument, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 w/w ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 
Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.
W związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 t.j.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii i uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o uzgodnienie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Mrocza" . 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 28 sierpnia 2019r. znak: WOO.410.285.2019.KB wyraził opinię, iż projekt „Programu usuwania azbestu dla Miasta i Gminy Mrocza” nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 21 sierpnia 2019r. znak NNZ.9022.1.428.2019 uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Program usuwania azbestu dla Miasta i Gminy Mrocza. 

Opracowanie analizowanego dokumentu wynika z realizacji założeń Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Założenia przedmiotowego dokumentu stanowią aktualizację obecnie obowiązującego dokumentu. Realizacja zadań powierzona będzie uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Biorąc pod uwagę w/w uzgodnienia oraz fakt, że dokument odnosi się jedynie do obszaru jednej gminy i nie wyznacza ram dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego programu. 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mrocza oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Zastępca Burmistrza
   mgr inż. Waldemar Chudzik

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza - Waldemar Chudzik (7 kwietnia 2020)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (7 kwietnia 2020, 12:42:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 190