Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu gminy Mrocza z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza05.03.2020

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu gminy Mrocza z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza

05.03.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy Mrocza w 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza przez spółki wodne działające na terenie Gminy Mrocza. 

Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określa uchwała nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2019r. pod poz. 5693. 

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na dotacje dla spółki wodnej w 2020r. wynosi 13.000,00zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) i określona została w załączniku nr 11 do uchwały nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 28 stycznia 2020r., poz. 570). 

Wnioski o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej według wzoru załączonego poniżej należy składać w terminie do dnia 31.03.2020r. godz. 16°°. Wnioski należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza (liczy się data wpływu do Urzędu). Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie  z napisem: „Dotacja dla spółek wodnych na zadania z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Mrocza  w 2020 roku”,oznaczonej pieczątką spółki wodnej.  Spółka Wodna musi spełniać następujące kryteria: 1) udział środków własnych w realizowanym zadaniu nie może być mniejszy niż 40% całkowitej wartości zadania, 2) kosztorys zadania należy wykonać zgodnie z licencjonowanym programem kosztorysowym „NORMA”, 3) zadanie winno być wykonane w roku 2020, przy czym początek realizacji zadania opisanego we wniosku powinien nastąpić po rozstrzygnięciu naboru wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, a zakończenie do 30 września 2020r. 

Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu. Wnioski ocenione jako kompletne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w szczególności w oparciu o zakres zadań, ocenę możliwości jego wykonania oraz efekty jego realizacji. Wnioskodawca zostanie pisemnie zawiadomiony o wynikach oceny złożonego wniosku oraz podjętym rozstrzygnięciu. Wnioski kompletne i nie zawierające uchybień formalnych zostaną rozpatrzone w terminie do 21 dni od daty wpływu. Udzielona spółce wodnej dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019r. Rozliczenie winno zawierać sprawozdanie z realizacji zadania, protokół odbioru robót oraz kserokopie faktur i rachunków dotyczących wydatków poniesionych na realizację zadania.

Zastępca Burmistrza
Waldemar Chudzik

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza - Waldemar Chudzik (5 marca 2020)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (5 marca 2020, 14:27:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191