Strona główna   >  Obwieszczenia

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr 2/2020 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mrocza w 2020 roku.

20.01.2020

OTWARTY KONKURS OFERT nr 2/2020

na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mrocza w 2020 roku.


I. Adresaci konkursu:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

II. Rodzaj i formy realizacji  zadania:
    1) Rodzaj zadania – zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
    2)  Formy realizacji zadania:
    a) wspierania rodziny i pieczy zastępczej w sprawowaniu jej podstawowych funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Mrocza,
    b) udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, które wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju,
    c) zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawującym problemy opiekuńczo- wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,
    d) zapewnienie dzieciom pomocy w nauce,
    e) organizacja czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz rozwój zainteresowań.

III. Terminy i warunki realizacji zadań:
    1) Realizacja zadania ma nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy ze zwycięzcą konkursu do 31 grudnia 2020 roku;
    2) Dotacja będzie obejmowała wyłącznie działania niezbędne do realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym;
    3) Zadanie powinno być zrealizowane na rzecz mieszkańców Gminy Mrocza;
    4) Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
    1) Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania wynosi 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100);
       
    2) Kwota wsparcia może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy Mrocza w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

V. Termin i warunki składania ofert:

    1) Oferty dotyczące realizacji zadania należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do dnia  11 lutego 2020r, do godz.16.00; bądź wysłać pocztą na adres Urzędu: Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza w kopertach z napisem: „Otwarty konkurs ofert - świetlica środowiskowa". O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego;
    2) Oferty należy składać na druku będącym załącznikiem Nr 2, stanowiącym wzór zawarty w Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umowów dotyczących realizacji zdań publicznych oraz wzoru sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz.U.  poz. 2057) . Druki można pobierać w Referacie Obsługi Administracyjnej i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (biuro nr 311). Druki są także dostępne w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mrocza (www.bip.mrocza.pl);
    3) Oferta powinna zawierać w szczególności:
    a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
    b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
    c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
    d) informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
    e) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
    f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
    1) Wyboru oferty dokona komisja konkursowa powołana w drodze zarządzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
    2) Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
    a) spełnienia wymogów formalnych,
    b) zgodności treści oferty z zadaniem konkursowym,
    c) oceny możliwości realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę: tj. baza lokalowa, zasoby kadrowe i rzeczowe,
    d) oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w doniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
    e) merytorycznej wartości oferty, oceny proponowanej jakości wykonania zadania.
    3) Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert;
    4) W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie;
    5) Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mrocza oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, a zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie.


VII. Zasady przyznawania dofinansowania:

    1) Wsparcie zadania i udzielanie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innych właściwych przepisów.
    2) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej;
    3) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę;
    4) Wymagany wkład własny (finansowy) wynosi 10% wartości zadania;
    5) W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu projektu:
    6) Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, bez zbędnej zwłoki, zawrze umowy z oferentami o wsparcie realizacji zadania publicznego;
    7) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

VIII. Postanowienia końcowe:
    1) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa między Burmistrzem Miasta i Gminy Mrocza a oferentem;
    2) Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakaty, zaproszenia, komunikaty, ogłoszenia prasowe itp.) informację o tym, że jest dotowany przez Miasto i Gminę Mrocza;
    3) Dotowany podmiot zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy oraz do dostarczenia na wezwanie uprawnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

Pobierz ogłoszenie (1314kB) pdf
Wzór oferty (25kB) plik
Wzór sprawozdania (26kB) plik

Wyniki otwartego konkursu ofert (149kB) pdf


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (20 stycznia 2020)
Opublikował: Ewelina Musiał (21 stycznia 2020, 12:47:14)

Ostatnia zmiana: Ewelina Musiał (21 lutego 2020, 07:45:12)
Zmieniono: Dodanie wyników otwartego konkursu ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 38

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij