Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu gminy Mrocza z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza07.03.2019

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu gminy Mrocza z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza

07.03.2019

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu gminy Mrocza
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy Mrocza w 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza przez spółki wodne działające na terenie Gminy Mrocza.

Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza, tryb postępowaniu
w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określa uchwała nr XVI/139/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016r pod poz. 545.

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na dotacje dla spółki wodnej w 2019r. wynosi 12.000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) i określona została w załączniku nr 11 do uchwały nr III.20.2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2018r. wsprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 8 stycznia 2019r., poz. 335).

Wnioski o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej według wzoru załączonego poniżej należy składać w terminie do dnia 29.03.2019r. godz. 14°°. Wnioski należy składać w formie pisemnej,
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza (liczy się data wpływu do Urzędu). Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Dotacja dla spółek wodnych na zadania z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Mrocza w 2019 roku”,oznaczonej pieczątką spółki wodnej.
Spółka Wodna musi spełniać następujące kryteria:
1) udział środków własnych w realizowanym zadaniu nie może być mniejszy niż 40% całkowitej wartości zadania,
2) kosztorys zadania należy wykonać zgodnie z licencjonowanym programem kosztorysowym „NORMA”,
3) zadanie winno być wykonane w roku 2019, przy czym początek realizacji zadania opisanego we wniosku powinien nastąpić po rozstrzygnięciu naboru wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, a zakończenie do 30 września 2019r.

Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu. Wnioski ocenione jako kompletne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w szczególności w oparciu o zakres zadań, ocenę możliwości jego wykonania oraz efekty jego realizacji.
Wnioskodawca zostanie pisemnie zawiadomiony o wynikach oceny złożonego wniosku oraz podjętym rozstrzygnięciu.
Wnioski kompletne i nie zawierające uchybień formalnych zostaną rozpatrzone w terminie do 21 dni od daty wpływu.
Udzielona spółce wodnej dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/139/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r. Rozliczenie winno zawierać sprawozdanie z realizacji zadania, protokół odbioru robót oraz kserokopie faktur i rachunków dotyczących wydatków poniesionych na realizację zadania.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

Informacja o możliwości uzyskania dotacji (101kB) pdf
Wniosek o udzielenie dotacji celowej (19kB) plik
Wniosek o udzielenie dotacji celowej (56kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (7 marca 2019)
Opublikował: Ewelina Musiał (7 marca 2019, 14:43:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82