Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Budowa farmy fotowoltaicznej i magazynu energii 'Wiele I' o mocy do 40MW na dz. nr 267 i 268 Wiele27.05.2024

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Budowa farmy fotowoltaicznej i magazynu energii 'Wiele I' o mocy do 40MW na dz. nr 267 i 268 Wiele

27.05.2024

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie zawiadamiające strony postępowania o nie wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej i magazynu energii „Wiele I” o mocy do 40 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 267 i 268 w miejscowości: Wiele, gmina Mrocza, w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu.
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 26.06.2024 r., w którym ewentualnie nastąpi też wydanie przez organ ww. postanowienia, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.).
Równocześnie informuję, że w przypadku odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), zostanie wydana decyzja środowiskowa stwierdzająca brak takiej potrzeby.

Pobierz obwieszczenie (97kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza (27 maja 2024)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (28 maja 2024, 07:10:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131