Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40 MW .. dz. 58/41 oraz 48/2 Ostrowo27.01.2023

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40 MW .. dz. 58/41 oraz 48/2 Ostrowo

27.01.2023

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza:
1) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Ostrowo dz. nr ew. 58/41 oraz 48/2, gm. Mrocza, powiat nakielski, woj. kujawsko – pomorskie”,,
2) zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości:
· zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnieniem – wyjaśnieniami do informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowiskiem organu współdziałającego – Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2023 r., znak: WOO.4221.271.2022.AG1.2), która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy – Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 108, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00 tel. (52) 386 74 26.
·  składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także poprzez ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej), w terminie 30 dni, od 06.02.2023 r. do 06.03.2023 r., na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza – Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska; poczta elektroniczna – urzad@mrocza.pl .

Pobierz obwieszczenie (134kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (27 stycznia 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (30 stycznia 2023, 13:34:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73